Kas ir bioekonomika?

Jēdziens bioekonomika vai bio bāzēta ekonomika tiek lietots salīdzinoši plaši, tomēr tikai aptuveni trešdaļā stratēģisko dokumentu bioekonomikai ir formulēta definīcija. Ir valstis, kur ar bioekonomiku tiek saprastas biotehnoloģijas veselības sektorā (piemēram, ASV, Indijā). Vairākās valstīs ir tradicionāla pieeja šī jēdziena skaidrošanā, aptverot lauksaimniecību, mežsaimniecību un jūras ekonomiku un attīstot jaunas biomasas pievienotās vērtības ķēdes (piemēram, Kanādā, Somijā). Savukārt trešais virziens bioekonomikā iekļauj jaunas industrijas ar augsto (high-tech) tehnoloģiju attīstību (piemēram, Nīderlandē, Japānā).  

Ko ar bioekonomiku saprot Latvijā?

Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kas balstās bioresursu izmantošanā, lai saražotu pārtiku un barību, enerģiju, preces un pakalpojumus. Bioekonomika ietver sevī gan bioresursu primāru ražošanu, gan to pārstrādi, ražojot pārtiku, barību, enerģiju un citas preces, gan bioresursos balstītus pakalpojumus.

KO BIOEKONOMIKAS ATTĪSTĪBA DOD LATVIJAI?

Kur tiek izmantoti bioekonomikas nozares produkti?

Bioekonomikas nozares produkti tiek plaši izmantoti dažādos sektoros. Dažas nozares ir pilnībā atkarīgas no bioresursiem, citās veidojas konkurence starp bioresursiem un citām izejvielām, ko izmanto ražošanas procesā.

Bioekonomikas nozares nosacīti var klasificēt vairākās grupās:

  • biomasas primārā ražošana,
  • biomasas pārstrāde nozarēs, kuras pamatā balstās bioresursu izmantošanā,
  • biomasas pārstrāde nozarēs, kuras bioresursi konkurē ar cita veida izejvielām,
  • bioproduktu utilizācija un ūdenssaimniecība,
  • bioresursu izmantošana pakalpojumiem.

Kāds labums no bioekonomikas attīstības ir valsts tautsaimniecībai?

Bioresursu plašāka izmantošana pasaulē ir iespēja Latvijas attīstībai, vērtējot no dažādiem skatupunktiem.

Darba vietas un ekonomiskā attīstība

Latvijā ir kritisks labi apmaksāto darba vietu trūkums. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc no Latvijas pēdējo 15 gadu laikā ir emigrējuši vairāk nekā 300 tūkst. iedzīvotāju (liela daļa no tiem ir gados jaunie cilvēki), izraisot būtiskas pārmaiņas sabiedrības vecumstruktūrā. Faktiski Latvijā izveidojusies sabiedrības vecumstruktūra nav savienojama ar valsts ilgtspējīgu attīstību un krīze ir gaidāma jau laika posmā līdz 2030. gadam, kad iedzīvotāji vecumgrupā 50–59 gadi sasniegs pensijas vecumu, bet bērni vecumgrupā 10-19 gadi sasniegs darbaspējas vecumu. Labi apmaksāto darba vietu radīšana ir vienīgais veids kā līdz 2030. gadam risināt kvalificēta darbaspēka nepietiekamības problēmu valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Lai tautsaimniecībā sāktu veidoties labi apmaksātas darbavietas un šis process būtu ilgtspējīgs, svarīgi ir primāri palielināt uz eksportu orientēto (un ar importu konkurējošo) preču un pakalpojumu ražošanu. Latvijā bioekonomikas sektoram šajā ziņā ir vislielākais potenciāls – sektora konkurētspējas priekšrocības apliecina tas, ka bioekonomikas sektors jau šobrīd ir izteikti dominējošais starptautiski tirgojamo preču ražotājs Latvijā. Turklāt bioresursu ražošana un pārstrāde ir saistīta arī ar citu ražošanas nozaru ilgtspējīgu attīstību – pirmām kārtām tā ir ķīmiskā rūpniecība, tekstilizstrādājumu ražošana, farmācijas industrija. Tas veicinās arī apkalpojošo un citu saistīto jomu attīstību.

Teritoriālā attīstība

Lauku teritorijas attīstība ir cieši saistīta ar zemes izmantošanu kā galveno lauku teritorijas konkurētspēju noteicošo resursu. Bioekonomikas attīstība arī ir saistīta ar zemes izmantošanu bioresursu ražošanai. Šobrīd lauksaimniecība, mežsaimniecība un valsts institūcijas ir galvenie darba devēji laukos. Arī bioresursu pārstrāde salīdzinājumā ar citām nozarēm nav tik izteikti koncentrēta ap Rīgu, kas ir saistīts ar bioresursu ieguves izvietojumu. Salīdzinājumā ar citām ražošanas vai pārstrādes nozarēm, tieši bioekonomikas sektoru attīstība var vairāk par citām nozarēm nodrošināt valsts vienmērīgu un līdzsvarotu teritoriālu attīstību.

Valsts drošība

Latvijas ekonomika ir lielā mērā ir atkarīga no neatjaunojamiem fosiliem dabas resursiem. Šai atkarībai ir ne tikai ekonomiskā un vides, bet arī valsts drošības dimensija.

Atkarība no fosiliem resursiem nozīmē arī to, ka Latvijas ekonomika lielā mērā ir atkarīga no atsevišķu valstu un OPEC karteļa ārpus tirgus principiem noteiktām cenām. Pērkot fosilus resursus, Latvijas uzņēmumi, institūcijas un privātperosnas ar savu darbību finansē tajā skaitā autoritārus, nedemokrātiskus un represīvus režīmus.

Izmantojot fosilus resursus, pasliktinās valsts tirdzniecības bilance – tā ir nauda, kas nepaliek nedz Latvijas, nedz daudzu citu Latvijas sadarbības partneru ekonomikās.

Neskatoties uz to, ka tuvākajā nākotnē pasaule un Latvija būs atkarīga no neatjaunojamo fosilo resursu izmantošanas, būtu nepieciešams veicināt šī resursa izmantošanas samazināšanu. Ja to darīs arī citas pasaules valstis, tad Latvija varētu būs ieguvēja gan no ekonomiskā un vides aspekta, gan no valsts drošības viedokļa.

BIOEKONOMIKAS AKTUALITĀTE LATVIJĀ UN PASAULĒ

Kādas tendences pasaulē nosaka bioekonomikas nepieciešamību?

Apvienoto Nāciju Organizācija prognozes liecina, ka pasaules iedzīvotāju skaits palielinās un 2030. gadā tas sasniegs 8,5 miljardus, bet 2050. gadā – 9,5 miljardus. Tā rezultātā pieaugs pieprasījums pēc pārtikas un dažādām nepārtikas patēriņa precēm. Turklāt jāņem vērā, ka daudzi resursi tiek noplicināti, palielinās vides noslodze un norisinās klimata pārmaiņas. Tendences pasaulē liecina, ka daudzu valstu aktivitātes SEG emisiju ierobežošanai veicina atkarības mazināšanos no fosilās izejvielas. Tas nozīmē, ka bioresursi kļūs par vienu no fosilo izejvielu aizstājējiem. Ņemot vērā pasaulē notiekošos procesus, Eiropas un citām pasaules valstīm jāmaina pieeja attiecībā uz bioloģisko resursu ražošanu, patēriņu, pārstrādi, glabāšanu, otrreizēju pārstrādi un likvidēšanu.

Kādas ir Latvijas iespējas bioekonomikas attīstībā?

Latvija ir viena no bioresursiem bagātākajām valstīm Eiropas Savienībā (ES). Tai ir vairākas priekšrocības bioekonomikas attīstībā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm:

  • vērtējot pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām uz vienu iedzīvotāju, Latvija ieņem 2. vietu ES (aiz Lietuvas),
  • vērtējot pēc meža platībām uz vienu iedzīvotāju, Latvijas atrodas 4. vietā (aiz Somijas, Zviedrijas un Igaunijas),
  • Latvijā ir saldūdens pieejamība un iespējas izmantot jūras resursus,
  • no bioresursu ražošanas viedokļa ir salīdzinoši labvēlīgi klimatiskie apstākļi,
  • valsts priekšrocības ir arī attīstītā zināšanu un kompetenču bāze, kas balstīta uz bioekonomiku.

Tas nozīmē, ka Latvijai ar bioresursu plašāku izmantošanu ir saistītas gan ekonomikas attīstības iespējas, gan valsts drošības jautājumi, mazinot atkarību no naftas produktu importa.

Raksts tapis sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti

Pievienot komentāru