Mākslīgajā intelektā balstīta mastīta diagnostikas sistēma

Latvijā sākts pētījums, lai izstrādātu jaunus risinājumus un tehnoloģijas piena lopkopības nozarē, lai mastīta problēmas govīm risinātu savlaicīgi un efektīvi.

Starptautiskais piena pētniecības tīkls “The Dairy Research Network”  (IFCN) prognozē globālu piena un tā produktu pieprasījuma pieaugumu par 35% uz 2030. gadu. Turklāt šo problēmu pavada lēnāks ražīguma pieaugums, kas lielā mērā skaidrojams ar to, ka samazinājies ieguldījums lauksaimniecības pētniecībā, kā arī pieaugoša slodze uz vidi un dabas resursiem. Tātad galvenā problēma lauksaimniecības jomā turpmāk būs ne tikai ražot vairāk, bet darīt to arī ilgtspējīgā veidā.

Viena no slimībām, kas piena lopkopībā nodara vislielākos ekonomiskos zaudējumus: samazina izslaukumu, pazemina piena kvalitāti, palielina izmaksas par veterinārajiem pakalpojumiem un  medikamentiem, ir mastīts.

Mastīta ārstēšanai izmantotās antibiotikas būtiski ietekmē saslimušās govs pienesumu piena ražošanas procesā. Apvienoto Nāciju pētījums “Frontiers 2017”, norāda, ka pārmērīga antibiotiku lietošana lauksaimniecībā, tai skaitā piena lopkopībā ir pieaugošs drauds cilvēku veselībai, palielinot antibiotiku rezistenci pret medikamentiem un tādējādi apdraudot iedzīvotāju veselību. Arī Pasaules Veselības organizācija ir paudusi viedokli, ka pieaugošā antibiotiku rezistence ir viens no lielākajiem draudiem iedzīvotāju veselībai globālā līmenī. Minētās problēmas norāda uz nepieciešamību izstrādāt jaunus innovatīvus risinājumus un tehnoloģijas piena lopkopības nozarē, lai minētās problēmas risinātu savlaicīgi un efektīvi.

Projekta “Mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas COWOW rūpnieciskais pētījums” laikā notiks sadarbība EIP grupas ietvaros lauksaimniecības nozares ražīguma efektivitātes veicināšanai piena lopkopības nozarē. Grupā apvienosies pētnieki no Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, lauksaimnieki no z/s “Zilūži”, SIA “Agro-Kaķenieki”, IK “Bikstu Brīvzemnieki” un citas ieinteresētās personas no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes un SIA “Vet Health Spektrum”. Tiks strādāts tā, lai projekta ietvaros izstrādātā tehnoloģija – mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas COWOW mastīta diagnostika – varētu tikt praktiski ieviesta lauksaimniecībā.

COWOW sistēma dos iespēju profilaktisko veterināro medicīnu pielietot jaunā līmenī, t. i., ar sistēmu iegūtos specifiskos diagnostikas datus varēs izmantot profilaktiskajā ārstēšanā daudz efektīvāk, tādējādi ne tikai samazinot mastīta gadījumu skaitu un ievērojami palielinot dzīvnieku labturības līmeni, bet arī samazinot lielos ekonomiskos zaudējumus un sniedzot ilgtermiņā finansiālu ieguvumu piena lopkopības uzņēmējiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par projektu, sazinieties ar SIA “Vet Health Spektrum” vadītāju Vitu Stūri (tālrunis +371 27807588, e-pasts:  vita.sture@gmail.com).

Projekts “Mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas COWOW rūpnieciskais pētījums” (Nr. 19-00-A01612-000005) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Informāciju sagatavoja projekta darba grupa

Pievienot komentāru