Pētījumā izstrādās dabai draudzīgu mežsaimniecības rīku

Lai veicinātu daudzpusīgu meža ekosistēmas plānošanu, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu jūlija sākumā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), sadarbojoties ar astoņiem partneriem, aizsāka starptautiska projekta īstenošanu.

Tas paredz izstrādāt IT rīku, kas palīdzēs mežu īpašniekiem plānot meža apsaimniekošanu, nodrošinot zinātniski pamatotu un praksē pārbaudītu meža daudzpusīgo ekosistēmas pielietojumu. Projektā iesaistīti ir visu trīs galveno interešu grupu pārstāvji: zinātnieki, mežu apsaimniekotāji un nevalstiskās organizācijas kā sabiedrības pārstāvji. Mūsdienu digitālās iespējas un to sniegtie risinājumi ļauj plānot, kā arī strādāt daudz efektīvāk. Projekts "Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā" (Nr. 23-00-A01612-000004) sniegs ieguldījumu uz videi draudzīgu principu balstītas mežkopības attīstībā un medniecībā, jo tiks gūtas zināšanas un tehnoloģijas, lai organizētu medību saimniecības medījamo dzīvnieku populācijas regulēšanu augstvērtīgās dabas un rekreācijas teritorijās. LBTU vadošā pētniece un projekta zinātniskā vadītāja Baiba Jansone stāsta: "Šis pētījums palīdzēs nodrošināt ar zināšanām un mūsdienīgiem rīkiem stratēģisku pieeju, kā arī īstenot konkrētus pasākumus, lai ieviestu dabai draudzīgu mežu apsaimniekošanas plānošanu un izmantošanu praksē." Plānotā projekta mērķis ir veicināt meža daudzpusīgās ekosistēmas inovatīvu un ekonomiski pamatotu meža apsaimniekošanas plānošanu, īpaši pilsētu un pilsētām pieguļošo mežu ekosistēmās, pielietojot mūsdienīgas metodes un IT sniegtās iespējas. "Tādējādi tiks papildināta mežu apsaimniekošana ar jaunu elementu, kas var padarīt dabai draudzīgāku meža apsaimniekošanu un interešu sabalansēšanu," skaidro LBTU vadošā pētniece B. Jansone. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, projektā darbosies vairāki LBTU vadošie pētnieki un zinātniskā vadītāja Baiba Jansone, kā arī sadarbības partneri – SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts", Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, SIA "Rīgas Meži", SIA "SunGIS", SIA "RGP", biedrība "Latvijas Mednieku savienība", biedrība "Pierīgas partnerība" un SIA "Niedrāji MR". B. Jansone papildina, ka projekta īstenošanas laikā tiks veiktas vairākas aktivitātes, piemēram, izstrādāts inovatīvs rūpnieciskais pētījums, balstoties uz pētnieku un sadarbības partneru zināšanām un pieredzi (augstvērtīgu dabas un rekreācijas teritoriju telpiskās plānošanas, ainavu dizaina izveidošanas metodika/meža īpašnieku aptauja par ekosistēmu pakalpojumu pieejas piemērošanas iespējām/mežizstrādes tehnoloģiju un normatīvo aktu izvērtējums), ekosistēmu pakalpojumu kartēšana, ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas, atlases un analīzes algoritmu bibliotēka, kā arī tehnoloģijas izstrāde, kam par pamatu ņems dabai un rekreācijai vērtīgās meža platības. Līdz ar to projekta noslēgumā tiks izstrādāta atvērta koda platforma/programma, kas būs brīvi pieejama visiem meža apsaimniekotājiem un izmantojama meža apsaimniekošanas plānu izstrādē. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" finansiālo atbalstu. Tā īstenošana notiek no 2023. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. maijam.  Projekta kopējais finansējums: EUR 483 909,94, kas ietver EUR 435 518,93 ELFLA finansējumu. LBTU projekta daļa: EUR 46 551,75, kas ietver EUR 41 896,57 ELFLA finansējumu. Foto: Pixabay

Pievienot komentāru