Stiprina lauku dzīvotspēju un veicina attīstību

Vecumnieku novada Kurmenes un Skaistkalnes pagastos tiek iedzīvināta viedā ciema ideja. Pagaidām šī ir vienīgā teritorija tuvākajā apkaimē, kur lauku kopienas pārstāvji ir gatavi izvērst šo iniciatīvu, rīkoties un meklēt praktiskus risinājumus dažādiem izaicinājumiem, lai veicinātu abu Lietuvas pierobežas ciemu ilgtspējīgu attīstību un uzlabotu dzīves vidi.

Viedā ciema būtību visprecīzāk raksturo pavisam vienkāršs formulējums – tā ir kopiena, kas vēlas pārmaiņas, tic un seko mērķim, lai ietekmētu savu nākotni. Katrai vietai piederīgie meklē piemērotāko veidu, kā to darīt. Jauno digitālo tehnoloģiju priekšrocību izmantošana ir viens no iespēju instrumentiem viedā ciema idejas īstenošanā, taču ir arī daudz labu piemēru sociālo inovāciju, tūrisma, mājražošanas un citās jomās; tās veiksmīgi attīstot, var stiprināt lauku apvidu lomu un sabiedrību. «Izaicinājums ir apzināties teritorijas potenciālu un meklēt ko savu, kas ieviešams un pilnveidojams. Nekas nenotiek uzreiz, var paiet trīs četri gadi, iekams viss iekustas. Jābūt pacietīgiem, neatlaidīgiem, mērķtiecīgiem un virzību pretī viedā ciema idejai jāsāk ar mazām lietām,»  uzsver Zanda Dimanta-Svilpe, Valsts Lauku tīkla sekretariāta projektu vadītāja.

Jāļauj noticēt idejai

Pavasarī izveidota Kurmenes un Skaistkalnes viedā ciema iniciatīvas grupa. Vairākos tiešsaistes platformā «Zoom» rīkotajos semināros un tikšanās reizēs klātienē apzināti vietējās teritorijas resursi, stiprās puses un iespējas, lai kopā ar ieinteresētajiem iedzīvotājiem vienotos kopīgiem mērķiem un uzdevumiem. Izstrādāta ekspress formāta SVID analīze, iezīmēta attīstības vīzija, izvirzītas prioritātes, lemts par labu iesaistei viedo ciemu projektā «Smart Rural 21».

Pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēta Alsunga Kurzemes pusē – viens no valstī pirmajiem un zināmākajiem viedajiem ciemiem, kas vienīgais no Latvijas izvēlēts dalībai starptautiskā projektā «Smart Rural 21». Novērtējums ir pelnīts, jo īstenotas vairākas viedā ciema iniciatīvas grupā dzimušas idejas, veiksmīgākā – Suitu tirgus, kas no pavasara līdz rudenim norisinās ik svētdienu. Suiti un pārējie Alsungas iedzīvotāji rada ne vien dziesmas, dejas un tautas tērpus, bet ir arī lieliski mājražotāji – tā lepojas kurzemnieki, aicinot tuvus un tālus ļaudis doties uz Suitu tirgu pēc vietējo amatnieku darinājumiem un mājražotāju gardumiem. Paši brīnoties, ka ierosme tik veiksmīgam projektam radusies nevis kādam rūdītam biznesmenim vai tālredzīgam deputātam, bet gan pašiem iedzīvotājiem; liela nozīme esot vietējās pašvaldības atbalstam. Skaistkalniete Eleonora Maisaka, Kurmenes un Skaistkalnes viedā ciema iniciatīvas grupas pārstāve, atzīmē, ka Alsungas veiksmes atslēga ir tā, ka par šo lietu ļoti «iedegusies» novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa.

«Ir ļoti svarīgi, lai šajā iniciatīvā iesaistās kāds no vietējās pašvaldības, kas būtu līderis, paraugs citiem, tad cilvēki vairāk «panestos», sabiedrība «iekustētos», noticētu idejai, turklāt ar vietējās varas atbalstu daudzi jautājumi vieglāk risināmi un lietas kārtojamas. Esot amatā, iespējas dot savu ieguldījumu vietējās kopienas labā ir nesalīdzināmi lielākas, to zinu no savas pieredzes, kad vadīju Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Bauskas biroju,» teic E. Maisaka. Pagaidām Vecumnieku novada pašvaldības augstāko amatpersonu interese par viedā ciema iedzīvināšanas ideju esot vien ziņkārē balstīta.

Vajadzīgs harismātisks līderis

Līdera lomas nozīmi E. Maisaka uzsver, mēģinot raksturot viedā ciema kopienu. To veido cilvēki, kuriem ir zināšanas, prasmes, intelekts, varēšana un vēlme kaut ko darīt savas teritorijas – ciema vai novada – mērogā, izpausties un attīstīt savu talantu sabiedrības labā, sadarbojoties ar citiem. Šajā procesā viņa saredz līdzību ar reiz izvērsto iniciatīvu lauku attīstībai, jo arī tās pamatā bija katra šīs teritorijas iedzīvotāja vēlme darboties un apvienoties, pielikt savu roku, piemēram, apvidus sakopšanā vai kādā citā rīcībā. «Viena lieta ir ideja, iedvesma, vēlēšanās iesaistīties un darīt, bet pats svarīgākais ir harismātisks līderis, kurš šos aktīvos ļaudis vada un vieno; tikai tad darbošanās sekmēsies un būs mērķtiecīga. Kamēr  katrs ņemsies pats par sevi, nebūs kopuma,» pauž skaistkalniete. «Pašlaik mūsu iniciatīvas grupā tā ir problēma. Ir aktīvi cilvēki, kuri cits uz citu skatās, bet vadību uzņemties neviens tā īsti negrib.» Zīmīga ir vēl kāda nianse, ko min E. Maisaka. Vairākkārt pierādījies, ka cilvēkam no malas vietējās kopienas iespējas un cilvēku potenciāls labāk redzams un jūtams. Izrādās, arī dedzīgā Alsungas viedā ciema idejas atbalstītāja D. Kalniņa nav vietējā, viņa uz laukiem pārcēlusies no Rīgas.

Ieinteresēts viedā ciema idejas iedzīvināšanā un aktīvs iniciatīvas grupas dalībnieks ir Reinis Ziļevs, kurš laukos ir ienācējs, strādā Bārbeles zēnu pamatskolā «Saknes un spārni». «Iespējams, viņš varētu būt līderis, kurš spētu uzrunāt un idejām līdzi paraut citus. Vai viņš to vēlas, rādīs laiks. Iniciatīvas grupa ir atvērta, varbūt tās darbā iekļausies vēl kāda spēcīga personība,» pieļauj E. Maisaka.

«Ar sapni par promenādi!»

Lauku kopienai nav liegts sevi dēvēt par viedo ciemu, ja ir interese par šīs iniciatīvas iedzīvināšanu noteiktā teritorijā, taču, lai to atzītu par tādu, jābūt idejām un tās jārealizē, jāiesaistās projektos, konkursos. Kurmenes un Skaistkalnes viedajam ciemam ir perspektīva. Iniciatīvas grupa vienojusies, ka pierobežas teritorijas prioritāte ir sakārtota vide un tūrisms, tāpēc darbība tiks virzīta šīs jomas attīstībā un stiprināšanā.

«Ir jāpaveic kas reāls, kas patīk un dod labumu sabiedrībai, ar ko var lepoties, rādīt citiem un daudzināt,» apņēmības pilna ir E. Maisaka. Skaistkalnieši jau sen lolojot sapni par vēsturiskās promenādes gar Mēmeli atjaunošanu. Laima Indriķe, pagasta novadpētniecības centra «Novadnieki» krājuma glabātāja, vietējā lauku sieviešu kluba «Mēmelīte» pārstāve, atklāj, ka savulaik pastaigu taka stiepusies no muižas ēkas līdz sinagogai, ap 400 metru garumā. «Sieviešu klubiņš izkopa upes malu pretī  pagastmāji, bet tālāk nekas nav virzījies. Šī būtu iespēja,» viņa cerīgi teic.

Šaubu pārņemtos var iedrošināt piemērs, kas tālu nav jāmeklē. Gada laikā būtiskas pārmaiņas skārušas Kurmeni. Tiesa, parka sakopšana, baznīcas atjaunošana un citi reāli paveiktie darbi nav īstenoti viedā ciema aktivitātē, taču iniciatīvas grupas pārstāvji tieši šo paraugu pretstatījuši iespējamam pārliecības un ticības trūkumam, jo – darot kopā, viss ir pa spēkam. Grupas tikšanās reizē 28. oktobrī klātesošie nolēma, ka no runām jāķeras pie darbiem un izsludināja Mēmeles krasta sakopšanas talku, kam motivēs L. Indriķes rosinātais lakoniskais sauklis «Ar sapni par promenādi!», kas notika 6. novembrī. Iniciatīvas grupas uzdevums ir sēt šo ideju sabiedrībā, motivēt un iesaistīt kopienas iedzīvotājus.

«Promenāde – tas būtu pirmais, ar ko mūsu viedais ciems varētu lepoties. Baltu vienības dienā mēs pa to lepni ietu un mātu sveicienus brāļiem lietuviešiem Mēmeles otrā krastā,» vēlamo rezultātu domās uzbur E. Maisaka.

Nākamā aktivitāte varētu notikt Kurmenē. Airai Odingai, novada domes tūrisma informācijas konsultantei, jau ir padomā darbs  saistībā ar izveidotajām laivu maršruta 14 piestātnēm, kas ieguvušas marķējumu un katra savu QR jeb kvadrātkodu.

Atbildība par savu teritoriju

Zanda Dimanta-Svilpe, Valsts Lauku tīkla sekretariāta projektu vadītāja:

– Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs pirms trim gadiem aizsāka iniciatīvu, kas Latvijas ciemu iedzīvotājiem rosina uzņemties lielāku atbildību par savu teritoriju. Viedo ciemu ideja gūst lielu popularitāti arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ciemu iedzīvotāji, balstoties uz vietējās teritorijas esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, attīstās un meklē risinājumus problēmām, aktīvi izmantojot oriģinālus risinājumus, inovācijas, digitālās komunikāciju tehnoloģijas un zināšanu labāku pielietojumu. Viedais ciems – tas ir process, kā attīstīt vietējo ekonomiku, uzlabot kopienas dzīves vidi.

Pirmajā gadā nevajag izvirzīt ļoti lielus mērķus, ieteiktu pat sākt ar mazumiņu – piemēram, labiekārtot atpūtas parku, nokrāsot solus, sakopt dabas taku u. tml. Darbi raitāk sokas, ja viedā ciema iniciatīvu atbalsta un ir ieinteresēta arī vietējā pašvaldība.

Šogad sadarbībā ar LLKC Bauskas biroju izlēmām viedā ciema iniciatīvu izvērst Kurmenē un Skaistkalnē. Aktīvāku iniciatīvas grupas darbību šogad gan iespaidojusi Covid-19 dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija un noteiktie ierobežojumi.

Eiropas lauku teritorijas piedzīvo pārmaiņas. Tas ietver risku, bet vienlaikus dod arī iespējas spēlēt jaunu un atšķirīgu lomu. Viedie ciemi ir lauku iedzīvotāju kopienas, kas nevis gaida pārmaiņas, bet uzņemas iniciatīvu meklēt praktiskus risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem tās saskaras. Lai radītu iespējami labvēlīgāku vidi viedajiem ciemiem, ir jāiesaistās arī lauku politikai, tāpēc Eiropas Savienības, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa politikas veidotāji un projektu vadītāji meklē jaunas pieejas, lai pēc iespējas plašāk īstenotu viedā ciema koncepciju. Šīs teritorijas ir tādas kā laboratorijas, kurās vietējie iedzīvotāji un politikas īstenotāji dažādos līmeņos izmēģina novatoriskus risinājumus lauku dzīves galvenajiem izaicinājumiem, tādējādi meklējot iespējas, kas var stiprināt lauku dzīvotspēju Eiropā.

Dzīvesspēcīga vieta

Dace Griķe, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Bauska biroja vadītāja:

– Kad Zanda mani uzrunāja saistībā ar viedo ciemu ideju, daudz nebija jādomā, jo zināju, ka šāds ciems jau pastāv – tā ir Vecumnieku novada pierobežas teritorija, ko savā darbā esmu iepazinusi kā viedu un dzīvesspēcīgu vietu. Vecumnieki nav mana dzimtā puse, tomēr tur valda māju sajūta, un pamats tam ir vietējo uzņēmēju – ģimeņu lauku saimniecību – atvērtība un sadarbība, vietējās pašvaldības atbalsts, Eleonoras Maisakas, LLKC un Skaistkalnes lauku sieviešu kluba «Mēmelīte» ilggadējs darbs vietējās teritorijas attīstībā. Eleonora ir gudra, drosmīga un gaiša personība, kas ar visu sirdi un spēku atdod sevi darbam un cilvēkiem. Savu laiku esmu strādājusi viņas vadībā, tagad ar godpilnu atbildību turpinu iesākto.

Apliecinājumu tam, ka šī teritorija atbilst viedo ciemu idejai, guvu, kad iepazinos ar pieejas konceptuālo definējumu. Citēju Briselē 2018. gada 4. maijā izstrādāto definīciju: «Viedie ciemi ir lauku rajonu kopienas, kas izstrādā viedus risinājumus, lai risinātu problēmas vietējā kontekstā. Tie balstās uz esošiem vietējiem resursiem un iespējām iesaistīties savas teritorijas ilgtspējīgas attīstības procesā.»

Viedo ciemu ideju pēc būtības, redzu kā LEADER programmas rezultātu inventarizāciju, un Eiropas lauku teritoriju faktiskās situācijas apzināšanu.

Teksts un foto – Žanna Zālīte,
“Bauskas Dzīve”

Kurmenes un Skaistkalnes viedā ciema resursi:

* Zaļā ekosistēma. Dabas un kultūrvēstures mozaīkveida ainava. Skaistkalnes karsta kritenes. Aizsargājamās dabas teritorijas, muižu parki.

* Zilā ekosistēma. Mēmeles upe, laivu piestātnes ir izbūvētas gan mūsu pusē, gan upes otrā krastā – Lietuvas teritorijā. Nozīmīgs resurss vides tūrismam, refleksijai un rekreācijai.

* Uzņēmējdarbība. Lauksaimnieki – bioloģiskās produkcijas audzētāji. Mežsaimnieki – ilgtspējīgu meža ekosistēmu apsaimniekotāji. Kurmenes zirgaudzētava. Seno, vēsturisko tradīciju kopēji, amatu pratēji – darba rīku izgatavotāji, apģērbu un rotu darinātāji, nacionālo ēdienu gatavotāji un tradicionālo svētku rīkotāji.

* Garīgā dimensija. Kurmenes un Skaistkalnes baznīcas – garīgās un kognitīvās barības avots. Priesteris Andrejs Mediņš – spēcīgs garīgais līderis.

* Menedžments. Pieredze dažādu projektu īstenošanā. Sadarbība ar pašvaldību un citām organizācijām, kas sniedz atbalstu lauku teritorijām.

Avots: Valsts Lauku tīkls.

FOTO: 
Iniciatīvas grupas dalībnieki: Aira Odinga (no kreisās), Zanda Dimanta-Svilpe, Jānis Sils, Reinis Ziļevs, Dace Griķe, Eleonora Maisaka, Kristaps Stallīts, Ineta Skustā un Laima Indriķe

Pievienot komentāru

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

  • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
  • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
  • simplenews_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.