izglītojošais seminārs - Meža zemes apsaimniekošana aizsargjoslās gar ūdeņiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Datums: 
4. Decembris, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Ķepovas pag.

Seminārā - Normatīvi, kurus jāievēro meža īpašniekiem, apsaimniekojot īpašumus aizsargjoslās gar ūdeņiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Dabas aizsardzība meža apsaimniekošanā, atmirusī koksne un ekoloģiskie koki. Dabas aizsardzības prasību meža apsaimniekošanā pārkāpumi, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšana. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, to nozīme, problemātika un apsaimniekošana. Kopšanas ciršu praktiskā plānošana aizsargjoslā gar ūdensteci īpašumā “Gaitiņi” Asūnes pag., Dagdas nov. lektori: Valsts meža dienests Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referente Ieva Zadeika; DAP Dabas datu pārraudzības departamenta Vecākais eksperts Andris Urtāns. MKPC DL nod. vad. Jānis Dzalbs

Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: