Biedrība "Talsu rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Datums: 
6. Jūnijs, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Biedrība Talsu rajona partnerība

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2016.gada 6.jūnija līdz 2016.gada 6.jūlijam.
Sludinājuma kopsumma: 628 197,16 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Finansējuma sadalījums:
Rīcība - ELFLA 1 „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”. Mērķis: Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.
Atbalsta apmērs 235 574,01 EUR

Rīcība – ELFLA 2 „Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”
Atbalsta apmērs 78 524,47 EUR

Rīcība – ELFLA 3 „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.” Mērķis: Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.
Atbalsta apmērs 157 049,34 EUR

Rīcība – ELFLA 4 „Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība”. Mērķis: Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā - sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana.
Atbalsta apmērs 157 049,34 EUR

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: Administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.
Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: 
Lolita Pļaviņa, tel. 22328884, epasts: talsu.partneriba@inbox.lv
Reģions filtram: