Rēzekne | Projektu konkurss „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”

Datums: 
6. Jūlijs, 2020 līdz 5. Augusts, 2020
Reģions: 

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”.
Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2020. gada 6. jūlija līdz 5. augustam pl.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 60 000.00

Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 4500,00.
Papildus finansējums:

• vides pieejamības nodrošināšanai EUR 2000.00
• Kooperatīvajām sabiedrībām EUR 10 000.00
Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 10 % no projektā pieteiktā granta summas.
Mērķis:
Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu.

Atbalsta pretendenti:
Fiziskas un juridiskas personas, kuras:
• plāno veikt saimniecisko darbību
• uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav noslēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz EUR 15 000.00
• veic saimniecisko darbību un kuru neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 30 000,00.
Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Finansējums netiek piešķirts personām, kurām ir nodokļu parādi.
Atbalstāmās izmaksas:
• inventāra, iekārtu iegāde (piegādes un uzstādīšanas izmaksas var tikt iekļautas cenā), ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot 3.12.1. punktā atrunātos transportlīdzekļus), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums,
• specifiskas datorprogrammatūras iegāde,
• biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas, izņemot gadījumus, kad datortehnika nepieciešama ražošanas procesa nodrošināšanai,
• būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem,
• PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Neatbalstāmās nozares:
• starptautiskie pārvadājumi,
• azartspēļu pakalpojumu sniegšana,
• mazumtirdzniecība, izņemot specializētu tirdzniecības vietu ierīkošanu vietēji ražotās produkcijas realizācijai, vairumtirdzniecība,
• alkohola un tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdzniecība (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas)
• finanšu starpniecības pakalpojumi,
šaujamieroču un munīcijas ražošana vai tirdzniecība (izņemot aukstos ieročus- loku, arbaletu)
• atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām, kuras minētas Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulā (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013) 1.panta 1.punktā. Ja atbalsta pretendents, darbojas arī nozarēs un veic darbības, kas minētas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.*
*skaidrojums: netiek atbalstīta lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zvejniecības un akvakultūras nozare, darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm.

Kontaktinformācija: 
Maija Hartmane 29110372, maija.hartmane@rezeknesnovads.lv; Sanita Zunda 26256394, sanita.zunda@rezeknesnovads.lv
Reģions filtram: