Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana lauku saimniecībās

Tuvojoties tūrisma sezonai, ne reti tiek apspriests jautājums: vai lauku saimniecībā tūrisma sezonas laikā iespējams sniegt ēdināšanas pakalpojumus, un kā to pareizi sākt? Atbildi speciāli „Lauku Lapai” sagatavoja PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča–Miļjanoviča.

„Sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, jūs uzņematies atbildību par pasniegtā ēdiena drošumu un kvalitāti, kā arī par to, lai tiktu ievērotas pārtikas apritē noteiktās prasības. Pirms darbības uzsākšanas pārtikas uzņēmums jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD), ņemot vērā 2010. gada 2. februāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību. PVD jābūt reģistrētām lauku tūrisma mītnēm, kas sniedz sekojošus ēdināšanas pakalpojumus:

  1. pasniedz lauku tūrisma mītnē izmitinātajiem viesiem uz vietas gatavotu ēdienu;
  2. pasniedz viesiem citā ēdināšanas uzņēmumā gatavotu ēdienu;
  3. klāj banketa galdus un apkalpo viesus pēc iepriekšējas vienošanās (sporta spēles, tūrisma grupas, svinības u. c).

Pieteikums reģistrācijai (atbilstoši noformēts) jāiesniedz PVD teritoriālajā pārvaldē vai jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieteikuma forma atrodama MK noteikumu Nr. 104 pielikumā un ir pieejama arī PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv – Labā izvēlne>Veidlapas un līgumi>Veidlapas. Informāciju uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv sadaļā Iedzīvotājiem un uzņēmējiem>Informācija uzņēmumiem>Uzņēmumu reģistrācija. Pārtikas un veterinārajā dienestā – Veidlapas>Pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem lauku tūrisma mītnēs ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktās higiēnas prasības. Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumam noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu. Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu un par to, lai tiktu izpildītas visas pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pārtikas uzņēmuma pienākums ir nodrošināt izsekojamību, veikt paškontroli un novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu. Gatavojot un pasniedzot ēdienus, jānodrošina, lai nevienā no tehnoloģiskā procesa posmiem nerastos pārtikas piesārņojums un atbilstoši tam jāpieņem lēmums par to, kādas darbības un kādā veidā veikt.

Atsevišķus jautājumus – pārtikas produktu un dzeramā ūdens piesārņojuma normas, pārtikas produktu marķēšanas prasības, obligātās veselības pārbaudes personālam un citus ar pārtikas apriti saistītus jautājumus reglamentē virkne citu normatīvo aktu.

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji lauku tūrisma mītnēs savā darbībā var izmantot „Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu gatavošanai lauku tūrisma mītnēs”, kas pieejamas Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” interneta vietnē http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24. Vadlīnijā sniegti praktiski ieteikumi, lai palīdzētu izpildīt normatīvo aktu prasības drošas un nekaitīgas pārtikas aprites nodrošināšanai, kā arī nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu pārtikas apritē.

Papildus informācija par sabiedriskās ēdināšanas nozarē aktuālajiem normatīvajiem aktiem un labu higiēnas praksi apkopota arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas vadlīnijās „Higiēnas vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumiem” (2006. g.; aktualizētas 2008. g.) un „Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdināšanas uzņēmumiem izbraukuma banketu un tirdzniecības organizēšanā” (2008. g.). Minētās labas higiēnas prakses vadlīnijas pieejamas Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv, sadaļā Pārtika/Pārtikas higiēna. Pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un Labas higiēnas prakses vadlīnijas ir pieejamas Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv.”

Pievienot komentāru