Kooperatīva darbības izbeigšanas kārtība

Tā kā jebkurš komercdarbības process ir pakļauts ārējo faktoru ietekmei, var izveidoties situācija, kad kooperatīvās sabiedrības darbība ir jāpārtrauc. Šajā rakstā aprakstītas darbības, kuras jāievēro, lai darbības izbeigšana notiktu pareizā secībā.

 

Likvidēto kooperatīvo sabiedrību skaits Latvijā 2000.–2014. gadu periodā

Latvijā visvairāk kooperatīvo sabiedrību likvidēts 2000. gadā, kad darbību beigušas 247 sabiedrības. Likvidācijas procesu skaitam turpmāk ir tendence samazināties, un šogad savu darbību beigušas trīs kooperatīvās sabiedrības. Tai pat laikā jānorāda, ka arī sabiedrību dibināšanas un reģistrācijas tempi ir zemi.

Kooperatīvās sabiedrības darbību var izbeigt:

 • sabiedrības statūtos noteiktajos gadījumos;
 • ja gada laikā pēc sabiedrības reģistrācijas tā nav uzsākusi darbību likumā noteiktajā kārtībā;
 • ja sabiedrības biedru skaits ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas ir bijis mazāks par trim;
 • saskaņā ar Maksātnespējas likumu;
 • ar biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu;
 • ar tiesas nolēmumu un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Kooperatīvās sabiedrības likvidācijas kārtība

Lēmumu par kooperatīvās sabiedrības likvidāciju pieņem biedru kopsapulce, ievērojot noteiktas procedūras.

Ievēl likvidācijas komisiju.

Komisija vada likvidācijas procesu un, tiklīdz tā sāk darbu, beidzas padomes un valdes locekļu pilnvaras. Līdz ar komisijas darba sākšanu nebeidzas padomes un valdes locekļu atbildība.

Komisijas biedrus jebkurā brīdī var atsaukt un ievēlēt jaunus.

Likvidācijas komisija ne vēlāk kā trīs dienu laikā iesniedz publicēšanai „Latvijas Vēstnesī” paziņojumu par kooperatīvās sabiedrības likvidāciju.

Nozīmīgi ievērot, ka paziņojumam jāsatur informācija par lēmuma pieņemšanas datumu, likvidācijas komisijas locekļa vārdu, uzvārdu, darbības vietu un tālruņa numuru, kā arī jāietver lūgums pieteikt savus pieprasījumus, jānorāda prasījuma pieņemšanas vieta, termiņš (ne mazāk kā trīs mēneši no paziņojuma publicēšanas dienas) un termiņu nokavēšanas sekas.

Iesniedzamie dokumenti: 

 • Pieteikums, aizpildot Uzņēmuma reģistra mājas lapā pieejamo 8. veidlapu.
 • Kopsapulces lēmums par likvidāciju.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.
 • Apliecināti likvidatoru parakstu paraugi.

Izdevumi, kuri jāparedz: izskatīšanas termiņš trīs dienas – valsts nodeva 7,11 eiro (5 Ls), bet vienas darba dienas laikā – 21,33 eiro (15 Ls). Jāapmaksā publikācija „Latvijas Vēstnesī” – 14,23 eiro (10 Ls).

mumu par kooperatīvās sabiedrības likvidāciju paziņo Uzņēmumu reģistram.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums, aizpildot Uzņēmuma reģistra mājas lapā pieejamo 10. veidlapu.
 • Reģistrācijas apliecības oriģināls.
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Izdevumi, kuri jāparedz: izskatīšanas termiņš trīs dienas – 7,11 euro (5 Ls), bet vienas darba dienas laikā – trīskārša valsts nodeva – 21,33 eiro (15 Ls).

Izvērtē kreditoru prasījumus un sniedz par tiem atzinumu.

Atzinumus par kreditoru prasījumiem likvidācijas komisija nosūta attiecīgajam kreditoram.

Ja kreditori mēneša laikā pēc atzinuma par prasījuma noraidīšanas saņemšanu nav snieguši prasību tiesā, tad kreditoru pieprasījumi tiek dzēsti. Ja prasība iesniegta tiesā, parādi kreditoriem tiek kārtoti atbilstoši tiesas nolēmumam.

Likvidācijas komisija pabeidz kooperatīvās sabiedrības iesāktās darbības biedru kopsapulces noteiktajā kārtībā un laikā.

Likvidācijas komisija pārdod sabiedrības mantu, iekasē no debitoriem pienākošos parādus, apmierina citas pretenzijas, norēķinās ar kreditoriem un sastāda likvidācijas bilanci, sadala atlikumu starp biedriem kā likvidācijas kvotu proporcionāli biedru pamatpaju un papildpaju skaitam.

Ja nav iespēju apmierināt visas likumīgās kreditoru prasības, tad likvidācijas komisija iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespēju Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā.

Uz likvidācijas komisijas darbību attiecināmi tie paši noteikumi, kas uz kooperatīvās sabiedrības valdes darbību, ja statūtos nav noteikts citādi.

Likvidācijas komisija iesniedz biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) tās noteiktos termiņos pārskatu par savu darbību.

Pēc likvidācijas pabeigšanas komisijai ir jāsagatavo pārskats par darbību visā likvidācijas periodā.

Kooperatīvā sabiedrība uzskatāma par likvidētu pēc tās izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra.

Likvidācijas komisija nodod glabāšanai kooperatīvās sabiedrības arhīviski vērtīgākos dokumentus, pārejos nodod vienam no sabiedrības biedriem un paziņo Latvijas Nacionālajam arhīvam par to glabāšanas vietu.

Lai noskaidrotu interesējošos jautājumus, likvidējot kooperatīvo sabiedrību, varat vērsties Uzņēmuma reģistrā Pērses ielā 2, Rīgā:

 

Linda Siliņa

LLKC Ekonomikas nodaļas konsultante ekonomikā

Pievienot komentāru