* Beverīnas novads

Mācību brauciens (gaļas liellopi)

Mācību brauciens 'Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku
ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi (lopkopība)'.

Brauciena ietvaros apmeklēsim gaļas liellopu saimniecības. Programmā ir iekļautas 3, dažādu šķirņu saimniecības, akcentējot iespēju gūt praktisku pieredzi nelielu (līdz 50 galvām) saimniecību ikdienas darbībā.

Ne mazāk nozīmīga būs iespēja gūt pieredzi apsaimniekot gaļas liellopu ganāmpulku bioloģiski, atrodoties pārejas periodā uz bioloģiskās saimniekošanas statusu un konvencionāli.

Trikātas pagasts "Mežiņi" | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalstsa pasākumi MKPC 2020. gadā"

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2020.gadā - zināšanu pārneses pasākumi, arodapmācību projekts(mācību iespējas par dažādām tēmām ) konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm, to postījumi. Iespējas
un risinājumi jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem. Aizsardzības līdzekļu Cervacol, Plantskyd, Trico raksturojums, darbības efektivitātes salīdzinājums.

Informatīvais seminārs Brenguļu pag. | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku uz meža apsaimniekošan

Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" un "Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. Cirsmas vērtības
noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Beverīnas novads | Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu

06.03.2019. plkst. 14.30, Beverīnas novada Brenguļu pagasta „Kaimiņos”, Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Plānotā darba kārtība:

Trikāta | Pieredzes brauciens mājražotājiem ''Mājražošanas uzņēmumu attīstība un uzņēmējdarbības aktivitāšu dažādošana''

SIA "LLKC" Cēsu nodaļa 6. jūnijā rīko pieredzes braucienu mājražotājiem.

Braucienam obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 30. maijam. Braucienam pieteikties Cēsu konsultāciju biroja vadītājai Dacei Kalniņai mob. 29330807 vai raksot dace.kalnina@llkc.lv.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu.

09.01.2018. plkst. 11.00, Beverīnas novada Brenguļu pagasta „Kaimiņos”, informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa 3.kārtai. Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2018.gada 15.janvāris – 2018.gada 15.februāris

Informatīvs seminārs Beverīnas novadā - Aktualitātes meža īpašniekiem. ES atbalsts.

Dabas vērtību apzināšana un skaitīšana Latvijas teritorijā. Konsultācijas, ES atbalsts mežu īpašniekiem. ES atbalst mežu
īpašniekiem,rezultāti 4 iepriekšējās kārtās. Dokumentācija projektus noslēdzot. Kā rīkoties mežu īpašniekiem,
apsaimniekojot savus īpašumus, izvērtējot piedāvājumus no firmām par īpašuma apsaimniekošanu. Diskusijas un atbildes uz
autājumiem

Lapas

Subscribe to RSS - * Beverīnas novads