Noskaidrot ES atbalsta saņemšanas iespējas

 

ES atbalsta programmās:

  • Lauku saimniecību modernizācija
  • Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)
  • Tūrisma aktivitāšu veicināšana
  • Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana

Pieejamais finansējums ir pieteikts un 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas periodā projektu pieņemšana ir pārtraukta (tāpēc šīs sadaļas ir izņemtas no ES atbalsta pieejamības noteikšanas programmas).

Lai uzzinātu jauno atbalsta programmu nosacījumus, sekojiet līdzi informācijai par atbalsta pieejamību nākamajā ES fondu plānošanas periodā 2014.–2020. gadam.

 

Atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai var saņemt pretendents,

  • kas nav pasludināts par maksātnespējīgu un nav iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
  • kura darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru viņš ir atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
  • kuram nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko viņš būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī nav atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
  • kurš izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Kuram nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
  • kurš iepriekš apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, nav pārkāpis ar projekta īstenošanu saistītos normatīvos aktus par atbalsta piešķiršanu, kuru dēļ pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka.

(no MK noteikumu Nr. 783 1. pielikuma „Atbalsta pretendenta deklarācija”)