Preiļu novads

Preiļu nov. | Lauka diena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar z/s ”Ramanīši”, biedrību ”Zemnieku federācija” un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par slaucamo govju ganību sistēmām.

Lauka diena notiks 16. jūlijā divās daļās no plkst. 11-16 zemnieku saimniecībā “Ramanīši”, Lielie Anspoki, Saunas pagasts, Preiļu novads. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt par kvalitatīvu daudzlauku ganību sistēmu nozīmi lopkopībā, ganību infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanas knifiem. Saimniecības īpašniece dalīsies ar savu pieredzi.

Mācības Preiļos: Eiropas Savienības zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina pieteikties uz mācībām, tos lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase). Tiem lauksaimniekiem, kuru lauki ir kartēti un noteikta zālāju ražības klase, jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Informatīvs seminārs biškojiem Preiļos

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 31.05.2019. plkst. 10:00 organizē informatīvu semināru: Ražošanas efektivitātes kāpināšana biškopības saimniecībās.
Programmā:
* Varrozes apkarošana biškopības saimniecībās
* Vaska pārstrāde un maiņa;

Lektori: Guntars Melnis un Ivars Geiba
Tiks nodoršināta vaska maiņa.

Vairāk informācijas pie LLKC Preiļu uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, tel.nr. 26788681 vai jolanta.augspule@llkc.lv

Mācības gaļas liellopu pārraugiem un citiem interesentiem Preiļos

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē 2 dienu maksas apmācības gaļas liellopu pārraugiem un citiem interesentiem.

Mācību norises vieta:
• 08.05. plkst.: 10:00 teorētiskās nodarbības: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi;
• 10.05. plkst. 10:00 praktiskās nodarbības: Līvānu novada saimniecības ZS Lūki; SIA Rudzāts.

Informatīvs seminārs Preiļos "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

LLKC Preiļu nodaļa 04.03.2019. plkst. 10:00 Preiļos organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Atrašanās vieta: Preiļu mūzikas un mākslas skolas 2. stāva zāle , Raiņa bulvāris 26, Preiļi

Seminārs Preiļos: Piena lopkopības ganāmpulku pārraugiem kvalifikācijas paaugstināšanai

LLKC Preiļu kosnultāciju birojs 05.03.2019. un 07.03.2019. organizē mācības esošajiem piena ganāmpulku pārraugiem kvalifikācijas paaugstināšanai.
Norises vieta: PVD 2.stāva zāle, Daugavpils iela 59, Preiļi, LV-5301, plkst. 10:00

Apmācību struktūra: 2 dienu mācības:
• 05.03.2019. – teorētiskās nodarbības;
• 07.03.2019. – praktiskās nodarbības;
Lektori: LLKC, LDC speciālisti, vetārsts;

Mācību maksa: 30 EUR
Pārraugi iegūs 8 teorētiskās + 8 praktiskās stundas.

Grupu tikšanās Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novada esošajiem un topošajiem mājražotājiem: Mājražošanas produkcijas dažādošana un labās prakses iepazīšana

LLKC Preiļu nodaļa 04.12.2018. plkst. 10:00 organizē grupas tikšanos Preiļu, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu esošajiem un topošajiem mājražotājiem. Tikšanās laikā paredzēts apmeklēt un iepazīt mājražotājas Gitas Usānes saimniecību.
Tikšanās tēma: Mājražotāju iepazīstināšana ar uzņēmējdarbības veidiem, sekmējot produkcijas ažādošanu saimniecībā. Jaunu ideju ierosme.

Pieteikšanās pie LLKC Preiļu novada lauku attīstības konsultantes Elzas Spodras Elstes, tel.nr. 29426188

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" biznesa ideju aizstāvēšana Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa organizē pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" biznesa ideju aizstāvēšanu.
Pasākuma norise: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, 14. novembrī plkst. 10:00
Dienas programma:
1. Biznesa plānu aizstāvēšana; Idejas vērtēs Vita Pučka, (AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Rēzeknes un Daugavpils reģionālo centru vadītāja); Ineta Liepniece (Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante; Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultante), Mārīte Vucenlazdāne ( Preiļu nodaļas vadītāja).

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads