Daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādāšana meža atjaunošanai izcirtumos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm

Pētījuma mērķis: ir izstrādāt un praksē pārbaudīt daudzfunkcionālu iekārtu augsnes sagatavošanai ar pacilošanas paņēmienu un celmu apstrādei meža tipos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm

Vadošais partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava (LVMI Silava)

Sadarbības partneris: SIA Kursa MRU

Pētījuma īstenošanas periods: 1.03.2019. - 31.05.2021.

Aktualitāte: Mežaudzēs ar auglīgām minerālaugsnēm un organiskām augsnēm, pēc augsnes sagatavošana ar aktīvo disku arklu nākamajos gados meža apsaimniekotājam jārēķinās ar būtiskām papildus izmaksām agrotehniskajai kopšanai un stādījumu papildināšanai. Mežaudzēs uz pārmitrām un meliorētām oligotrofām augsnēm  augsnes sagatavošanu, izmantojot riteņtraktorus, apgrūtina maza grunts nestspēja. Arī šajās platībās augsnes sagatavošana ar aktīvo disku arklu ne vienmēr rada optimālus apstākļus meža kultūru attīstībai. Alternatīvs risinājums ir augsnes sagatavošana ar dažāda tipa pacilotājiem, kas nostiprināti uz kāpurķēžu ekskavatora manipulatora. Šāda augsnes sagatavošanas paņēmiena efektivitāte auglīgās un pārmitrās augsnēs pierādīta gan Ziemeļvalstīs, gan Latvijā veiktos pētījumos. Pētījuma gaitā izgatavos jauna pacilotāja prototipu, būtiski pilnveidojot MPV600 (patenta Nr. 14692)  konstrukciju, tajā skaitā nostiprināsim arklu uz kustīga šarnīra, kas ļaus palielināt augsnes gatavošanas ražīgumu, samazinās kopējo mineralizēto laukumu un nodrošinās iespēju izmantot pacilotāju arī ievalku un nelielu grāvīšu tīrīšanai, kā arī aprīkos  augsnes gatavotāju ar iekārtu celmu apstrādei ar trupes ierobežošanas līdzekļiem vai lokālai izšķīdinātu augsnes ielabošanas līdzekļu izkliedēšanai. Iekārtas testus veiks sadarbības partneru apsaimniekotajās mežaudzēs, novērtējot gan augsnes sagatavošanas un celmu apstrādes ražīgumu un izmaksas, tās salīdzinot ar tradicionālajām metodēm, gan meža atjaunošanas un celmu apstrādes kvalitāti.

Aktivitātes:

  1. Pacilotāja tehniskās dokumentācijas sagatavošana
  2. Pacilotāja prototipa izgatavošana
  3. Izmēģinājumu objektu ierīkošana un tehnikas testēšana
  4. Meža atjaunošanās rezultātu novērtējums
  5. Pārskatu sagatavošana un publicitātes pasākumi.

Kopējās projekta izmaksas 72122,19 eiro.

Projekta informācija video pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=TTzt-N802Gg

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma  16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei(projekta iesniegums Nr.18-00-A01620-000035)

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Lazdiņa, pētījuma vadītāja