Līdz 08.04. | Eiropas Komisija aicina lauksaimniekus piedalīties tiešsaistes aptaujā par vienkāršošanu

Eiropas Komisija strādā pie priekšlikumiem samazināt slogu, kas gulstas uz lauksaimnieku pleciem, Komisija sāk tiešsaistes aptauju, lai tieši apkopotu ES lauksaimnieku viedokļus. Aptauja ir pieejama līdz 8. aprīlim, un tajā tiks uzdoti īsi jautājumi, kas pieejami visās ES valodās, piemēram: Cik daudz laika katru gadu tiek veltīts administratīviem uzdevumiem, kas saistīti ar atbalsta piemērošanu un ziņošanas pienākumiem? Vai viņi izmanto mobilās ierīces, lai nodrošinātu ģeomarķētus fotoattēlus? Kā tās vērtē to, cik sarežģītas ir dažādās procedūras un noteikumi, kas piemērojami lauku saimniecībām? Vai tie izmantoja ārēju palīdzību, lai 2023. gadā sagatavotu KLP atbalsta pieteikumus? Lauksaimnieku sniegtās atbildes sniegs vērtīgu atgriezenisko saiti, lai izprastu viņu galvenos bažu avotus.

Aptauja palīdzēs noteikt administratīvā sloga un sarežģītības cēloņus, kas izriet no KLP noteikumiem, kā arī citiem pārtikas un lauksaimniecības noteikumiem, gan saistībā ar to piemērošanu valsts līmenī, gan ar tiem saistītajiem reģistrēšanas un ziņošanas pienākumiem. Provizoriskie rezultāti tiks iesniegti jau aprīļa vidū. Paralēli tiks rīkotas intervijas ar lauksaimnieku organizācijām, lai gūtu pilnīgu priekšstatu.

Šī aptauja līdz vasarai sniegs skaidrāku priekšstatu par galvenajiem administratīvajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras lauksaimnieki. Tās rezultāti tiks iekļauti detalizētākā analīzē, ko publicēs 2024. gada rudenī, lai precizētu sarežģītības avotus lauksaimniekiem: ES līmenī, valstu līmenī, KLP un citās prasībās un politikas jomās.

Kopš gada sākuma Komisija ir veikusi ātrus un konkrētus pasākumus, lai mazinātu spiedienu, ko pašlaik izjūt ES lauksaimnieki. Komisija 12. februārī pieņēma daļēju atkāpi no noteikumiem par papuvē atstātu zemi (LLVS 8), ko pieprasīja lauksaimnieki un daudzas dalībvalstis. Pirms Lauksaimniecības ministru padomes 26. februāra sanāksmes Komisija nosūtīja prezidentvalstij Beļģijai virkni īstermiņa un vidēja termiņa pasākumu, kas bija pamats diskusijām un kopīgai rīcībai ar ES valstīm. Šodienas apsekojums bija viens no paziņotajiem īstermiņa pasākumiem, kā arī dažu pārbaužu vienkāršošana un nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu jēdziena precizēšana. Par šiem diviem pēdējiem punktiem jau ir notikušas diskusijas ar dalībvalstīm.

Līdz marta vidum Komisija nāks klajā ar turpmākiem priekšlikumiem par veicamajām vidēja termiņa darbībām, kā arī par pasākumiem, lai uzlabotu lauksaimnieku stāvokli pārtikas piegādes ķēdē.

Sīkāka informācija

Tiešsaistes aptauja

Eiropas Komisija iepazīstina ar vienkāršošanas iespējām, lai samazinātu slogu ES lauksaimniekiem

 

"Ar šo aptauju Eiropas Komisija tieši vēršas pie lauksaimniekiem, lai gūtu ieskatu par administratīvo slogu, ar ko viņi saskaras ikdienas darbā. Šīs atziņas sniegs skaidrāku priekšstatu par konkrētām problēmām, ar kurām saskaras lauksaimnieki visā ES, ļaujot mums izstrādāt mērķtiecīgus risinājumus, kas mazina sarežģītību un sekmē vienkāršošanu. Tāpēc es aicinu visus lauksaimniekus paust savu viedokli un paust savu viedokli šajā aptaujā.

Lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis

Pievienot komentāru