Darbojas lauku sieviešu biedrība “Mājupceļš”

GalerijaPrint

Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta lauku sieviešu biedrība “Mājupceļš” savā darbībā aizvadījusi 14 gadus. Nez vai smalka atskaite par padarīto uz 15. jubilejas gadu būs nepieciešama, jo ikdiena jau parāda un pierāda, ka ideja par biedrības dibināšanu ir sevi attaisnojusi. Ja cilvēki zina, ja nāk, ja saka paldies, tad ir vairāk kā pietiekami.

Radušās idejas par biedrības dibināšanu, un to iedzīvināšana bijis kopdarbs. Katrs izteicis kādu savu domu. Pagasta darbiniekiem bija pierasts kopā domāt un lemt. Ko nu kurš tobrīd teicis, gan neatceras, bet to, ka tomēr īstas skaidrības, kā reāli visa tālākā darbība būs īstenojama, neesot bijis. Tomēr lielā pārliecībā par šādas biedrības nepieciešamību pārstāvji devušies uz Uzņēmumu reģistru. 

Biedrības dibināšanu, var teikt, noteica pagasta iedzīvotāju ikdienas nepieciešamības, kuras izvērtējot, mērķi definējās diezgan viegli. Laukos reālā dzīve liek cilvēkiem bieži būt atkarīgiem no radu, kaimiņu palīdzības. Diemžēl arvien vairāk tuvējās mājas paliek tukšas. Kur cilvēkam lūgt palīdzību, kā saņemt kādu pakalpojumu? Pašvaldībām ir noteiktas funkcijas, kurās bieži neietilpst konkrētu problēmu risinājumi, kas lauku cilvēkiem tomēr ir ļoti būtiski.

Ar biedrības iniciatīvu  pagastam piederošā ēkā tika izveidots dienas centrs  "Sniedz roku". Tas bija pamats jau reālām, konkrētām darbībām. Turpinājās iesāktais kopdarbs, kur kopā tika meklēti jauni risinājumi, vadoties pēc mērķa grupu vajadzībām un interesēm. Tas bija brīvprātīgi, kur katrs, kurš nāca ar kādu padomu, vēlējās, lai centrā rit notikumi, lai cilvēki jūt, ka par viņiem tiek domāts. Bija jāplāno centra apmeklējumu grafiks, jāuzrauga un jāuzkopj telpas. Pienākumu veikšanai norīkoja atbildīgu cilvēku, kurš bija iesaistījies pagaidu sabiedriskajos darbos. Šajos gados tie ir bijuši vairāki, katra darbs novērtēts pozitīvi.

Dibinot biedrību, tika izvirzīti vairāki sasniedzamie mērķi, galvenais no tiem ir par dzīves kvalitātes uzlabošanu laukos. Lai ne tikai atvieglotu, bet ne reti kaut vai vispār dotu iespēju cilvēkam saņemt kādu pakalpojumu. Piemēram, lai  nodrošinātu profesionāla friziera pakalpojumu pieejamību, tika piedāvātas biedrības telpas frizierei. Nu jau daudzu gadu garumā cilvēki iepazinuši frizierīti un pieraduši pie viņas, un tas ir abpusēji. Noteiktā dienā atnāk kādu laiku iepriekš vai uzkavējas pēc tam, lai var kaut nedaudz parunāties ar citiem.

Attīstot darbību, tika saprasts, ka bez investīcijām nebūs rezultātu. Tāpēc, lai piesaistītu līdzekļus, tiek strādāts ar projektiem. Viena no pirmajām idejām bija par malkas sagatavošanas pakalpojuma sniegšanu vientuļiem cilvēkiem, invalīdiem un vientuļajām māmiņām. Uzrakstīts projekts un iegādāti darba instrumenti. Ideja attaisnojusies, jo pieprasījums ir liels. Tāpat piesaistīti līdzekļi aprīkojuma un iekārtas iegādei, lai nodrošinātu veļas mazgāšanas pakalpojuma un dušas pieejamību.

Lai rastu iespējas sekmēt iedzīvotāju izglītošanu un integrēšanos sabiedrībā, kas bija noteikts kā biedrības viens no mērķiem, tika izmantotas vairākas iespējas startēt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātajās programmās. Projektā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” aktīvi iesaistījās vairāk nekā 10 jaunieši no 18 gadu vecuma. Īstenojot nākamo  projektu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” ar NVA atbalstu tika dota iespēja 5 invalīdiem gadu strādāt kā aprūpētājiem, klientu apkalpošanas centra darbiniekam un sētniekam.

Biedrība vairākus gadus sekmīgi startēja Eiropas Sociālā fonda atbalsta pasākumā “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ar projektu “Pasākumi noteiktām personu grupām”, katru reizi šādi nodrošinot darba iespējas vismaz 3 pagasta invalīdiem.

Darbība izvērsusies plaša. Ja ikdienā esam kopā ar cilvēkiem, redzam, jūtam problēmas, kas skar ne tikai atsevišķu indivīdu, bet gan plašāku loku, tad meklējams risinājums.

Biedrībai izveidojusies laba sadarbība ar jauniešu centru. Ilzeskalns izsenis atpazīstams ar savām sportiskajām aktivitātēm un tradīcijām, ar kultūras norisēm. Ir vairākas mērķa grupas, ir vairākas interešu grupas. Kopējā sadarbībā ar citiem tiek domāts, kā pilnveidot esošās darbības, kā labāk izprast interešu grupu vajadzības. Īstenojot Latvijas Kopienu iniciatīvu fondā atbalstīto jauniešu centra  projektu, biedrības dienas centra telpās tika ierīkota trenažieru zāle ar nepieciešamo aprīkojumu. Zāli regulāri izmanto aktīvā dzīvesveida piekritēji. LEAEDR projekta ietvaros biedrība “Irbītes” centrā iekārtoja bumbu istabu mazajiem bērniem. Tiek piedāvātas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Iecienītas ir interešu grupu kopā sanākšanas.

Biedrība “Mājupceļš” iesaistās arī ārpus pagasta teritorijas aktivitātēs, dalību ņemot pašvaldības rīkotajos pasākumos. Piemēram, liela bija bērnu interese un aktivitāte galda spēļu turnīros.

Vērtējumos par  dažādu vecuma iedzīvotāju grupu interesēm un vajadzībām, par cilvēku aktivitāti kopumā biedrības aktīvistes dalās  pārdomās un pieredzē ar citu pagastu biedrībām. Ir bijis daudz pieredzes apmaiņas braucienu. Dienas centrā viesojušies Balvu, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu puses ļaudis. Norvēģijas viesu ciemošanās laikā bija organizēta vietējo rokdarbnieku darbu izstāde ar moto: “Vecie cilvēki ir kā pūra lādes, kas atstāj mantojumu nākamajām  paaudzēm”.

Biedrības darbos iesaistītie cilvēki ir gandarīti par padarīto kopumā, par izveidotajā centrā “Sniedz roku” notiekošajām aktivitātēm gan bērniem, gan jauniešiem, gan dažāda vecuma sievietēm un senioriem. Mērķi ir sasniegti, bet darbs turpinās. Tiek sekots līdzi projektu piedāvājumiem un domāts par jaunām iecerēm, lai pilnveidotu un paplašinātu pakalpojumus. Ir vēlme iegādāties āra trenažierus, ir doma par izglītojošu ekskursiju organizēšanu.

Biedrības telpās ir tik mājīgi, ka tajās tiešām gribas iegriezties ne reizi vien. Tādā labā, mājīgā atmosfērā gribas kopīgi paskatīties kādu TV raidījumu, veikt kādu rokdarbu vai vienkārši pasēdēt un parunāties. Ir interneta pieslēgums un visa nepieciešamā datortehnika. Šeit cilvēki gūst mieru un labsajūtu, un tas nav mazsvarīgi.

Biedrība “Mājupceļš” ir LLKC Rēzeknes biroja grāmatvedības pakalpojumu klients.

 

Anastasija Saleniece,

LLKC Rēzeknes birojs

Foto: Ināra Strode

Foto galerija: 

Pievienot komentāru