Krāslavas rajona partnerība darbībā

Biedrība Krāslavas rajona partnerība ir dibināta 2006. gada 17. oktobrī ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību Krāslavas rajonā, iesaistot organizācijas un iedzīvotājus vietējā līmeņa problēmu risināšanā. Mērķa veiksmīgai sasniegšanai biedrībā tika iesaistīti pārstāvji no Krāslavas rajona uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām.

2006. gada nogalē Krāslavas rajona partnerība iesaistījās Zemkopības ministrijas īstenotajos LEADER+ veida pasākumos, kas paredz mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai. LEADER+ programmas ietvaros no 2007. gada februāra līdz oktobrim biedrības locekļi piedalījās projekta Prasmju iegūšana aktivitātēs, kas paredzēja Krāslavas rajona partnerības apmācības, kuru rezultātā tika izstrādāta Krāslavas rajona integrētā attīstības stratēģija.

Situācijas apzināšanai Krāslavas rajonā un stratēģijas veiksmīgai izstrādei apmācību laikā tika izveidota anketa, ar kuras palīdzību aptaujāja apmēram 500 rajona iedzīvotāju. Šī aktivitāte ļāva nodibināt kontaktus ar pašvaldību lauku attīstības speciālistiem un apzināt aktīvākās un ne tik aktīvās pašvaldības, kā arī izveidot informācijas apmaiņas tīklu ar iniciatīvas un neformālo grupu pārstāvjiem pašvaldībās.

Līdz ar to izveidojās labas attiecības ne tikai ar Izvaltas pagasta padomes darbiniekiem, kuri piedalījās sava pagasta iedzīvotāju anketēšanā, bet arī ar Izvaltas pagasta iniciatīvas grupuEsi ar mums, kas aktīvi piedalījās stratēģijas izstrādē, paužot savas pašvaldības iedzīvotāju intereses.

2007. gada oktobrī Krāslavas rajona partnerība saņēma Zemkopības ministrijas atbalstu projekta „Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas un Jēkabpils vietējām rīcības grupām” īstenošanai. Brauciena laikā 2007. gada novembrī dalībnieki iepazinās ar Madonas novada fonda un Lauku partnerības Sēlija pieredzi stratēģijas izstrādē un ieviešanā, kā arī ieguva  jaunas atziņas, kā veicināt sadarbību un īstenot novatoriskas  idejas. Madonas rajonā Krāslavas rajona partnerības pārstāvji tikās ar Murmastienes pagasta vietējās iniciatīvas grupuZemes bites un Jaunkalsnavas pagasta jauniešu biedrības pārstāvjiem, apskatīja jau īstenotos projektus un iepazinās ar iecerētajām pārmaiņām.

Jēkabpils rajona vietējā rīcības grupā Lauku partnerība Sēlija Krāslavas rajona partnerības pārstāvji uzklausīja kolēģu pieredzi par sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem un pieredzes braucieniem pie ārzemju biedrībām, kuras iesaistījušās LEADER pasākumos.

Arī 2008. gada sākumā Krāslavas rajona partnerības biedri un aktīvāko rajona biedrību pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Daugavpils rajona partnerību, kur smēlās jaunas, radošas un interesantas idejas pasākumu organizēšanai un iedzīvotāju aktivizēšanai savos pagastos.

Pašlaik tiek aktualizēta Krāslavas rajona integrētā attīstības stratēģija, kas 2008. gada novembrī tiks iesniegta Zemkopības ministrijas stratēģiju konkursā un atbalsta gadījumā saņems ES finansējumu. Piešķirtie līdzekļi tiks izlietoti, īstenojot Krāslavas rajona biedrību, pašvaldību un uzņēmēju projektus, kas būs atbilstoši attīstības stratēģijā noteiktajām prioritātēm. 

LEADER pasākumu ietvaros varēs:

  • īstenot vietējās attīstības projektus, kas vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabojumiem Krāslavas rajonā;
  • iegūt jaunu skatījumu uz lauku dzīves apstākļiem un iespējām Krāslavas rajonā;
  • veidot un uzlabot lauku iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietām;
  • veidot piederības sajūtu un lepnumu par savu teritoriju un vairot iespējas lauku teritorijās (īpaši jauniešiem);
  • dot iespēju paplašināt kompetences, motivāciju, resursus un izmantot tos savas dzīves kvalitātes uzlabošanai;
  • uzsākt jaunas ekonomiskās aktivitātes Krāslavas rajonā un palielināt jau esošā vai jaunizveidotā produkta konkurētspēju un atpazīstamību tirgū;
  • rūpēties par lauku teritorijai raksturīgās dabas, vides, kultūras tradīciju saglabāšanu un saudzīgu (ilgtspējīgu) izmantošanu.

 Attēlos: Krāslavas rajona partnerība pieredzes apmaiņas braucienā pieredzi smēlās pie Daugavpils rajona partnerības.

Pievienot komentāru