Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru inovāciju projekti Latvijā

Jau vairākus gadus lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs  iesaistītajiem tiek dota iespēja īstenot savas inovatīvās idejas, rast radošus risinājumus savas saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Patlaban ir apstiprināti 30 EIP (Eiropas Inovāciju partnerību) darba grupu projekti un 62 atbalsta saņēmēju grupu projekti.

Minētie projekti aptver dažādus nozarēm būtiskus pētījumus, izmēģinājumus, kas var ievērojami atvieglot vai uzlabot lauksaimnieku un mežsaimnieku saimniecisko darbību. Vairāki no šiem projektiem jau ir arī noslēgušies, un publiski ir pieejama informācija par projektu rezultātiem.

Projekti tiek īstenoti, izmantojot valsts un Eiropas Savienības atbalstu 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei". Viens no nosacījumiem, lai īstenotu šāda veida projektus, ir publicitātes nodrošināšana, kam ir būtiska loma, lai informētu sabiedrību un visus interesentus par projektu gaitu un rezultātiem. Tādējādi tiek nodrošināts, ka informācija par inovāciju projektiem ir pieejama un nepieciešamības gadījumā arī ieviešama praksē ne tikai pašiem projekta īstenotājiem, bet ikvienam, kurš saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem.

Izceltās aktualitātes un vajadzības projektos  ir visnotaļ dažādas, taču vienlīdz nozīmīgas nozarei. Vairāki no patlaban īstenotajiem projektiem pievērsuši uzmanību graudaugiem, dažādu šķirņu pavairošanu un audzēšanas apstākļu uzlabošanu. Viens no tādiem projektiem ir “Ziemas kviešu monitorings, izmantojot spektroskopiskās metodes”. Projektā tiek strādāts, lai, ņemot vērā, ka biomasas apjoms, potenciālā raža un augu veselības stāvoklis dažādās lauka vietās atšķiras, efektīvai minerālu izsējai ir jāmaina normas atbilstoši situācijai konkrētajā lauka vietā. Spektroskopisko tehnoloģiju pielietošana to varētu ievērojami atvieglot.

Tāpat būtiska uzmanība tiek pievērsta vides saudzēšanas jautājumiem, lai samazinātu SEG emisijas, piemēram, ekonomiski pamatotu barības receptūru izstrāde saistībā ar cūkgaļas kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas iespējām; amonjaka emisiju samazināšana dējējvistu saimniecībās. Ar piensaimniecību saistītajos projektos uzmanība tiek koncentrēta uz jaunām barības sastāvdaļām, kā arī šķirnes saglabāšanu, izmantojot, piemēram, oocītu aspirāciju.

Arī augkopībā plānoti ievērojami inovatīvi risinājumi – jaunas tehnoloģijas sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai, tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai, tehnoloģiju izstrāde oglekļa koncentrācijas noteikšanai augsnē. Vairākos projektos tiek risināti kaņepju un smiltsērkšķu audzēšanas jautājumi, lai radītu labākus galaproduktus, kā arī cīnītos ar kaitēkļu nodarītiem postījumiem.

Mežsaimniecībā ir aktuāli projekti  “Harvestera prototipa izstrādāšana kokaugu stādījumu un īscirtmeta plantāciju zāģēšanai un biokurināmā sagatavošanai” un “Jauni bioloģiski līdzekļi un to uzklāšanas metodes skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem”.

Par visiem šiem projektiem, un vēl vairāk, iespējams iegūt plašāku informāciju šeit: http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/lap-pasakums-16-sadarbiba/uzsaktie-inovaciju-projekti-latvija

Uzziņa. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas Inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 222 9. punktu EIP darba grupas vai atbalsta saņēmēju grupas atspoguļo projektu īstenošanas gaitu, apkopo rezultātus, un tie tiek publicēti VLT mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Aiva Saulīte-Liniņa,
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Pievienot komentāru