Meklē risinājumus akmeņainu augšņu uzlabošanā

LLU Lauksaimniecības fakultātes pētnieki 2020. gada aprīlī, sadarbojoties ar z/s ”Kalna Viesītes”, sāka izpētes projektu par akmeņainu augšņu uzlabošanu. Šobrīd jau norisinās pētāmo augšņu izpēte un relokācijas iekārtas aprobācija reālos lauka apstākļos. Pētnieku mērķis ir pārbaudīt akmeņu relokācijas metodi un tās efektivitāti, salīdzinot ar tradicionālo akmeņu nolasīšanu no lauka.

Lielākā daļa Latvijas augšņu ir veidojušās uz morēnas mālsmilts (33%) un smilšmāla (33%) nogulumiem, un līdz ar to ir akmeņainas. Glacigēnās izcelsmes cilmieži visvairāk izplatīti morēnas paugurainēs un paugurvaļņos, tai skaitā Gulbenes reģionā. Pētnieki skaidro, ka apstākļos, kad augsnes aramkārtā ir daudz vai pat ļoti daudz augsnes skeleta frakciju, kas pārsniedz 2 mm, ir grūti izveidot augiem nepieciešamo augsnes sakārtu. Akmeņi augsnē veido poras, kas izjauc augiem vēlamo kapilāro ūdens pacelšanas mehānismu, palielina augsnes virskārtas nevienmērīgu uzsilšanu, kā rezultātā augu zelmenis veidojas nevienmērīgs, uzzied nevienmērīgi, tā samazinot potenciāli iegūstamo ražu.

Līdz ar to projektā īstenotā pētījuma mērķis ir izvērtēt akmeņu relokācijas metodes ietekmi uz augsnes fizkālmehānisko īpašību izmaiņām un metodes piemērotību akmeņainu augšņu sakārtas uzlabošanā, kā arī tās ekonomisko lietderību. Izmēģināmās iekārtas aprobācija nodrošinās lielāku un kvalitatīvāku daudzgadīgo zālāju ražu, samazinās zemes apstrādei paredzēto degvielas daudzumu, ieguldītās cilvēkstundas un tehnikas uzturēšanas izmaksas. Zemes apstrādes rezultātā plānots uzlabot augsnes aramkārtas fizikālmehāniskās īpašības, kas dos iespējas grūti apgūstamās, akmeņainās augsnēs ierīkot kvalitatīvus ilggadīgo zālāju sējumus. Tas nodrošinās kvalitatīvu lopkopībai nepieciešamo barības bāzi, īpaši integrētajā un bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Šī metode var sniegt iespēju izmantot lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas līdz šim uzskatītas par grūti apgūstamām un mazražīgām.

Plānots, ka pētāmā akmeņu relokācijas metode tiks salīdzināta ar tradicionāli lauksaimniecībā esošo akmeņu nolasīšanas metodi, bet kā otru kontroles variantu izmantojot lauku, kur akmeņi atstāti nenolasīti. Atbilstoši minētajai shēmai visos monitoringa laukos tiks salīdzinātas augsnes sakārtu fizikālmehānisko īpašību izmaiņas un daudzgadīgo zālāju raža.

Pētnieki skaidro, ka projektā sagaidāmie rezultāti ir vairākkārtīga zemes apstrādei paredzētā degvielas daudzuma, ieguldīto cilvēkstundu un tehnikas uzturēšanas izmaksu samazināšana. Projekta īstenošanas pirmajā posmā veikta pētāmās vietas apsekošana, monitoringa lauku izvēle, tai skaitā uzsākta pētāmās teritorijas detalizēta augšņu izpēte un relokācijas iekārtas aprobācija reālos lauka apstākļos.

Projekts “Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizkālmehānisko īpašību uzlabošanai” (Nr. 19-00-A01620-000077) tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu apakšpasākumā 16.2 "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei". Projekta partneri ir LLU un z/s “Kalna Viesītes”. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada 31. maijam.

Informāciju sagatavoja projekta darba grupa

Pievienot komentāru

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

  • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
  • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
  • simplenews_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.