Nākamā gada sākumā būs iespēja pieteikties Eiropas inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai

Sākot ar 2024. gada 5. februāri, Eiropas inovāciju partnerības (turpmāk – EIP) darba grupām atkal būs iespēja iesniegt projektus saistībā ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un lauksaimniecības produktu (izņemot zvejniecības un akvakultūras produktus) pārstrādi, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, izstrādājot jaunus produktus, procesus, jaunas tehnoloģijas un metodes. Projektu pieteikumu pieņemšana ilgs līdz 5. martam.

 Lai iesniegtu projektus šajā pasākumā, ir nepieciešams izveidot sadarbību starp vismaz trīs  savstarpēji nesaistītiem partneriem un īstenot projektu, kas ir būtisks kādai no trīs augstākminētajām nozarēm. Vismaz vienam no partneriem ir jābūt lauksaimniekam vai  mežsaimniekam. Prioritāri atbalsts tiks sniegts Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģisko vadības padomes saskaņotajās jomās. Lai noteiktu šīs jomas, 2022. gadā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, kas īsteno EIP tīkla Sekretariāta funkcijas, organizēja darba grupas augkopības, dārzkopības, lopkopības sektoru un mežsaimniecības nozares prioritāro jomu atlasei. Darba grupās definētās jomas pieejamas šajā saitē: https://www.zm.gov.lv/lv/media/11733/download?attachmen. Jāatzīmē, ka laika gaitā atkārtoti tiks organizētas darba grupas prioritāro jomu atkārtotai atlasei.

 

Šajā periodā nozares līmeņa projektiem maksimālais atbalsta apmērs ir līdz 300 000 eiro ar intensitāti 90% apjomā, savukārt saimniecības līmeņa projektiem maksimālais atbalsta apmērs ir līdz 100 000 eiro ar intensitāti 70% apjomā.

 

Būtiski, ka atšķirībā no iepriekšējā perioda, atbalsta pretendentu projektu atlasei nebūs divu soļu process, jo, ja iepriekš pretendentiem nozares līmeņa projektiem sākotnēji vajadzēja iesniegt projekta ideju un tikai pēc projekta darba grupas apstiprināšanas – projekta pieteikumu ar visiem atbilstošajiem dokumentiem, tad šajā periodā, tāpat kā saimniecības līmeņa projektiem, uzreiz ir jāiesniedz atbilstoši sagatavots projekta iesniegums. Galvenā atšķirība ir tajā, ka nozares līmeņa projektu izvērtēšanai tiks pieaicināti eksperti un izvērtēšana var ilgt līdz 5 mēnešiem, savukārt saimniecības līmeņa projekti tiks izvērtēti 3 mēnešu laikā. Abu veidu projektiem tiek izsludināts atsevišķs finansējums.

 

Tāpat kā iepriekš, atbalsta pretendenti var būt EIP darba grupa, kurā efektīvi sadarbojas lauksaimnieki, mežsaimnieki, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvji, konsultanti, pētniecības organizācijas, tostarp studenti, vai citas inovācijā ieinteresētās puses. Šādu EIP darba grupu var izveidot, iepriekšminētajiem pārstāvjiem kopīgi vienojoties par efektīvu sadarbību un noslēdzot sadarbības līgumu. Gadījumos, kad potenciālie partneri vēl nav atrasti, ir iespēja sazināties ar EIP tīkla Sekretariātu un konsultēties, kā arī saņemt palīdzību potenciālo partneru atrašanai.

 

Svarīgs nosacījums, lai īstenotu šos projektus ir tas, ka darba grupas projekts ir saistīts ar lauksaimniecību, mežsaimniecību vai lauksaimniecības produktu pārstrādi un projekts nevar būt jau iepriekš uzsākts, individuāls pētniecības projekts vai kāda pētījuma priekšizpēte. Projekta rezultātā  tiek radīts produkts, pakalpojums, tehnoloģija, kas pēc projekta īstenošanas tiek ieviests praksē vai ražošanā.

 

Izvēloties īstenot šāda veida projektus, ir svarīgi atcerēties, ka par šiem projektiem ir jābūt publiski pieejamai informācijai, lai ikviens interesents varētu par tiem uzzināt un nepieciešamības gadījumā arī praktiski ieviest. Lai to nodrošinātu, projekta īstenotājiem ir jāsadarbojas ar EIP tīkla Sekretariātu, publicējot ar projektu saistīto informāciju ne vien sev piederošajās mājaslapās, sociālajos tīklos, bet iesniedzot to arī EIP tīkla Sekretariātam publicēšanai interneta vietnē www.laukutikls.lv un tālākai nodošanai citiem interesentiem.

 

Plašāka informācija par nosacījumiem: Ministru kabineta noteikumi Nr. 613 (https://likumi.lv/ta/id/346827-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pie... )

 

Papildu informācija Lauku atbalsta dienesta mājaslapā: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/la-16-atbalsts-eiropas-inovaciju-part...

 

Uzzināt par iepriekšējā perioda EIP darba grupu projektiem un iepazīties ar to saturu var šeit: https://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/lap-pasakums-16-sadarbiba/...

 

Saziņai ar EIP tīkla Sekretariātu izmantojiet e-pastu: aiva.saulite@llkc.lv

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

 

Aiva Saulīte-Liniņa,

 

EIP tīkla Sekretariāta projektu vadītāja,

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Pievienot komentāru