Pašu veidota labklājība Salas novadā

Pateicoties Salas pagasta pašvaldības, iedzīvotāju atbalstam un domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes iniciatīvai, 2001. gada novembrī tika reģistrēta un novadā darbojas Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība.

 Dibinot krājaizdevu sabiedrību (Salas KKS), tika aicināti aktīvākie pagasta iedzīvotāji, kam rūp reģiona attīstība.

Salas KKS apvienojušies iedzīvotāji, kuri vienā administratīvajā teritorijā Salas novadā deklarējušies vai ir nekustamā īpašuma īpašnieki, vai veic komercdarbību vai aroddarbību. Visdemokrātiskākais teritoriālais princips, jo pakalpojumi pieejami visiem iedzīvotājiem, tos nedalot pēc piederības kādai interešu grupai. Tas ir teritorijas attīstību veicinošs princips, jo biedru vairākuma interesēs ir vēlme dzīvot sakārtotā vidē. Salas KKS apvieno 330 biedrus no Sēlpils un Salas pagastiem. Vietējai bankai ir vērā ņemama nozīme, iedzīvotāju ieceru un plānu īstenošanai. KS viens un tas pats biedrs vienā brīdī var būt noguldītājs un citā brīdī – aizņēmējs.

Personas, kas vēlas iestāties sabiedrībā (pilngadīga un rīcībspējīga persona), iesniedz valdei rakstisku pieteikumu un iemaksā iestāšanās naudu (7,50 eiro), iegādājas vismaz vienu paju (15,00 eiro). Pieteikumu par iestāšanos izskata valde, bet lēmumu apstiprina biedru kopsapulcē.

Sabiedrība izsniedz kredītus biedriem – fiziskām personām. Kredīti tiek izsniegti patēriņa preču iegādei, jebkuram citam likumīgam mērķim: saimnieciskās darbības (biznesa) uzsākšanai un nodrošināšanai, apgrozāmo līdzekļu iegādei, mājokļa remontam, labiekārtošanai, nekustamā īpašuma, mēbeļu, sadzīves tehnikas iegādei, medicīnas pakalpojumiem u. c. Sabiedrības uzdevums ir biedru kreditēšana, tādējādi sekmējot viņu labklājību.  Saņemto kredītu biedrs var izlietot tikai tam mērķim, kādam ir izsniegts un kāds paredzēts aizdevuma līgumā. Kredītkomiteja izskata kredīta pieteikumus, ņemot vērā biedra reputāciju vietējā sabiedrībā.

Aizņēmējs par saņemto kredītu maksā procentus. Kredītu procentu likmes tiek diferencētas atkarībā no kredīta veida (īstermiņa, ilgtermiņa), apjoma un  termiņa (līdz 3 mēnešiem, no 4–6 mēnešiem, no 6–24 mēnešiem). Procenti tiek aprēķināti par kredīta pamatsummas neatmaksāto daļu, izmantojot dienas procenta likmes aprēķināšanas metodi. Par kredīta izsniegšanu tiek iekasēta komisijas maksa 2% no kredītsummas, bet ne mazāka kā 7,50 eiro.

Kredīta izsniegšana balstās uz analīzi. Kredītkomiteja  novērtē kredīta darījumā ietvertos riskus, ņemot vērā: stabilu biedru finanšu stāvokli, drošu kredīta atmaksas avotu (algas izziņa, izziņa par pensiju, aizņēmēja saimnieciskās darbības rezultātus un perspektīvas), maksātspējīga galvotāja esamību, iepriekšējo kredītu  samaksas termiņu ievērošanu, pilnu biedra identifikāciju, labu kredītvēsturi (citās bankā), izvērtējot pārskatu par personas saistībām.  Sabiedrība kreditē tikai tādus biedrus, kuri ir kredītspējīgi.

Lai saņemtu kredītu, jāiestājas sabiedrībā un jāiegādājas vismaz viena paja. Kredīts tiek izmaksāts tikai pēc ar to saistīto dokumentupilnīgas noformēšanas un parakstīšanas: kredīta līgums, kredīta atmaksas grafiks, galvojuma līgums (fiziskas vai juridiskas personas galvojums).

Aizņēmējs ir tiesīgs lūgt kredīta atmaksas grafika pārplānošanu vai arī kredīta termiņa pagarinājumu,  iesniedzot pamatojošus dokumentus (iesniegumu, izziņu par darba ienākumiem). Salīdzinoši ar bankām kredīti tiek noformēti krietni īsākā laikā, lētākas ir pakalpojuma izmaksas.

Krājaizdevu sabiedrības darbību regulē Kooperatīvo sabiedrību likums, krājaizdevu sabiedrības statūti, Finanšu Kapitāla tirgus komisijas (FKTK) izdotie normatīvie noteikumi un lēmumi, Latvijas Republikas noslēgtie starptautiskie līgumi un citi normatīvie akti.

Kredītpolitiku izstrādā un pieņem sabiedrības valde un kredītkomiteja kopīgā sēdē, apstiprina sabiedrības kopsapulcē.

 Ligita Kadžule,

LLKC Jēkabpils nodaļas Salas novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru