Stājušies spēkā noteikumi inovāciju jeb jaunrades projektiem

Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par atbalstu jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

“Latvijas Vēstnesī” publicēti un no 13. maija stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 222 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākumam “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” un 16.2. apakšpasākumam “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.

Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju izsludinājis projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu, nosakot termiņu no 1. līdz 31. jūlijam.

Jau iepriekšējā “Lauku Lapas” numurā tika stāstīts par to, ka saskaņā ar noteikumiem prioritāri uz atbalstu varēs pretendēt potenciālās EIP darba grupas un sadarbības partneri, kuru jaunrades idejas būs saistībā ar kādu no noteikumu 4. punktā minētajām tēmām, uzmanību vēršot uz dažādiem vides saudzēšanas un piesārņojuma samazināšanas veidiem, saglabājot resursus un veicinot to efektīvāku izmantošanu. Būs iespējams īstenot projektus, kas varētu veicināt lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozaru attīstību, tai skaitā arī pilna ražošanas cikla nodrošināšanai, pievienotās vērtības radīšanai, pārtikas un īso piegādes ķēžu stiprināšanai, lai rastu kompleksu un ilgtspējīgu risinājumu.

Būtiski projektu iesniedzējiem šī pasākuma kontekstā arī izprast, ka saskaņā ar noteikumiem Nr. 222, sadarbība veidojas tad, ja vismaz divas neatkarīgas puses sadarbojas, lai apmainītos ar zināšanām vai tehnoloģiju, vai sasniegtu kopīgu mērķi, pamatojoties uz darba dalīšanu un kopīgi nosakot sadarbības projekta virzienu, dodot ieguldījumu tā īstenošanā un dalot projekta risku un rezultātus. Pētniecības pakalpojumu sniegšana netiek uzskatīta par sadarbību. Ja kāds no sadarbības partneriem pārtrauc savu darbību EIP darba grupā vai atbalsta saņēmēju grupā apakšpasākumā 16.2., to aizvieto ar citu līdzvērtīgu partneri, kas pārņem aizstājamā sadarbības partnera saistības un pienākumus.

Noteikumos paredzēts, ka projekta atbalsta intensitāte ir 90 procenti no attiecināmo izmaksu summas, līdz ar to sadarbības partneriem kopā jānodrošina atlikušie 10 procenti. Kāds no partneriem projektā var iesaistīties arī, nodrošinot produktīvās investīcijas, piemēram, tehniku, iekārtas un aprīkojumu, ko izmanto saimnieciskajā darbībā. Produktīvas investīcijas īpašnieks nedrīkst pārtraukt savu līdzdalību projektā.

Projekti, kas vērsti uz jaunradi, turpmākajā laikā varētu diezgan nopietni ietekmēt lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību, un ir svarīgi, lai projektos iesaistītos lauksaimnieki un mežsaimnieki, ar praktiskajām zināšanām veicinot maksimālus ieguvumus no projektu rezultātiem gan EIP darba grupu, gan atbalsta saņēmēju kontekstā.

Smelties idejas saviem projektiem un uzzināt, kāda veida projektus jau veic citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, iespējams šeit: http://ejuz.lv/e40.

Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.222, kā arī nepieciešamajām veidlapām var iepazīties: http://ejuz.lv/e41.

Aiva Saulīte-Liniņa,

Valsts Lauku tīkla sekretariāta projektu vadītāja

Pievienot komentāru