Uzlabot dzīves vidi, lai cilvēki nebrauktu prom no novada

Ķeguma novadā īstenots projekts, kura mērķis ir iekārtot sabiedrisko aktivitāšu centrus, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamību.

ELFLA pasākuma „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” nobeigums plānots šāgada 30. decembrī šādās Ķeguma novada vietās – Liepu aleja 1 b Ķegumā, veikalā Tomes pagastā, Skolas ielā 1 Birzgales pagastā. Projekts tika sākts 2014. gada 30. jūlijā. Projekta kopējās izmaksas ir 12 296,14 eiro, no tā publiskais finansējums ir 10 500 eiro.

Ķeguma novada attīstības programmas 2013.–2019. gadam izstrādes gaitā tika organizēti vairāki semināri un sanāksmes ar mērķi apzināt novada iedzīvotāju vajadzības un problēmas. Pasākumi notika visās novada teritoriālajās vienībās. Kā aktuālas problēmas iedzīvotāji Ķegumā uzsvēra nepietiekami attīstītu sporta infrastruktūru, publiskas uzgaidāmās telpas trūkumu, ko visasāk izjūt pagastos dzīvojošie skolēni un citi iedzīvotāji, gaidot sabiedrisko transportu, kā arī telpu trūkumu dažādu semināru, kursu organizēšanai un sociāli nenodrošināto iedzīvotāju ierobežotās iespējas saņemt sanitārijas/higiēnas pakalpojumus. Tāda paša rakstura problēmas tika minētas arī Tomes pagastā, savukārt Birzgalē aktuāls ir nepietiekamais piedāvājumu klāsts jaunradē gan bērniem, gan pieaugušajiem pagasta iedzīvotājiem. 

Ņemot vērā, ka Ķeguma novadā jau ilgāku laiku samazinās iedzīvotāju skaits, ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi novada cilvēkiem, lai iespēju robežās apturētu jaunu, spējīgu cilvēku aizplūšanu uz citām Latvijas pilsētām vai ārzemēm. Tādēļ jau 2012. gadā tika uzsākti vairāki pasākumi, kas varētu uzlabot esošo situāciju. Pagājušā gada beigās tika pabeigta Ķeguma novada dienas centra Tomes filiāles rekonstrukcija, līdz šī gada maija beigām ekspluatācijā tiks nodots Ķeguma novada dienas centrs, tika apzinātas iespējas veidot kopienu centru Birzgalē, un tam atrastas piemērotas telpas Birzgales pamatskolā. 

Lai visi šie sabiedrisko aktivitāšu centri varētu uzsākt aktīvu darbību, ir nepieciešama to iekārtošana, kuru plānots paveikt šī projekta ietvaros. Ķeguma novada dienas centrā tiks iekārtotas trenažieru un aerobikas zāles, semināru telpa, virtuve, uzgaidāmā/atpūtas telpa, bērnu istabu  dienas centrā aprīkos biedrība „Soroptimistu klubs „Ogre–Ķegums””, Ķeguma novada dienas centra Tomes filiālē tiks iekārtota apvienotā trenažieru/aerobikas zāle, virtuve, uzgaidāmā/atpūtas telpa, semināru telpa, abos šajos centros tiks aprīkotas ar mēbelēm un nepieciešamo tehniku arī pārējās telpas, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem tiks dota iespēja izmazgāt veļu centru telpās, kā arī izmantot dušu. Birzgales kopienu centrā tiks izremontētas telpas un aprīkotas ar keramikas un galdniecības darbnīcu inventāru, tādējādi radot iespēju gan bērnu, gan pieaugušo brīvā laika lietderīgai izmantošanai. 

Tāpat jāatzīmē, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas piecas darba vietas: divi administratori – viens Tomē, viens Ķegumā, trenažieru lietošanas instruktors Tomē un Ķegumā, galdniecības skolotājs un keramikas skolotājs Birzgalē.

Tādējādi projekta īstenošanas rezultātā ne tikai tiks dažādotas sabiedrisko aktivitāšu iespējas Ķeguma novadā, bet arī veicināta nodarbinātība, līdz ar to paaugstinot ne tikai sociālo, bet arī ekonomisko iespēju līmeni.

Ķeguma novada Birzgales pagastā esošā nevalstiskā organizācija „Birzgales Attīstības Centrs” 2013. gada 1. jūlijā uzsāka ELFA pasākuma īstenošanu „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”. Par īstenošanas vietu tika izvēlētaSkolas iela 2, Birzgale, Ķeguma novadā, kur atrodas organizācijas telpas. Pasākuma publiskais finansējums ir 5517,37 eiro.

Birzgales jaunieši ir ļoti aktīvi, sportiski un izglītoti, pateicoties Birzgales mūzikas skolas darbībai, sportiskajām aktivitātēm un iegūtajām zināšanām dažādās skolās. Jauniešiem līdz šim nebija savas vides, kur satikties, dalīties ar pieredzi, mācīties un kopā interesanti un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Pateicoties pašu iniciatīvai, 2011. gadā tika sagatavots pirmais LEADER projekts, kura mērķis bija izveidot jauniešu centru, kur jaunieši varētu pavadīt savu brīvo laiku. Projekts tika veiksmīgi apstiprināts un īstenots. Projekta rezultātā tika izremontētas Birzgales tautas nama otrā stāva telpas. Tika izveidota viena multifunkcionāla telpa dažāda veida aktivitātēm gan atpūtai, gan izklaidei, gan apmācībām, kā arī citiem saviesīgiem pasākumiem. Piesaistot vietējo uzņēmēju ziedojumus, 2012. gada decembrī veiksmīgi tika realizēti divi Ķeguma novada domes vietējās iniciatīvas projekti, kuru ietvaros tika iekārtots virtuves stūrītis un iegādāti galdi un krēsli. Diemžēl LEADER projekta ietvaros tika labiekārtotas telpas centra darbībai, bet finansējuma trūkuma dēļ netika iegādāti pamatlīdzekļi, kas spētu nodrošināt pilnvērtīgu centra darbību dažādu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai.

2013. gada sākumā tika noorganizēti divi jauniešu forumi, kuru laikā tika ģenerētas idejas par to, ko jaunieši vēlētos pilnveidot un ar ko nodarboties jaunizveidotajā centrā. Pamatojoties uz šo forumu rezultātiem un vairākiem noorganizētajiem tematiskajiem pasākumiem jaunizveidotajā centrā, tika nolemts iegādāties dažādus pamatlīdzekļus, kas veicinās jauniešu centra sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un veicinās biedrības darbības attīstību ilgtermiņā.

Projekta mērķis ir iegādāties inventāru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Birzgales jauniešu centra veiksmīgas darbības nodrošināšanai.

Iegādāts: biljarda un novusa galdi ar aprīkojumu, spoguļsienas izveide dažādu deju nodarbību organizēšanai, televizora iegāde dažādu kultūras, sporta un izklaides pasākumu organizēšanai (karaoke, sporta pārraižu vakari, kultūras vakari u. c.), pufu un mīksto mēbeļu iegāde, LED gaismas prožektoru iegāde pasākumu apgaismošanai, nojume vasaras pasākumu organizēšanai, portatīvais dators un projektors (biedrības tehniskās darbības nodrošināšanai, dažādu pasākumu organizēšanai un apskaņošanai, āra kino organizēšanai), elektriskā ģitāra (muzikālu vakaru un priekšnesumu organizēšanai).

Gunārs Reinieks,

LLKC Ogres nodaļas Ķeguma novada lauku attīstības konsultants

Pievienot komentāru