Veselīgo, ilgmūžīgo un produktīvo dzīvnieku pavairošanas pētījumi

GalerijaPrint

Lai piena lopkopības nozare progresīvi attīstītos un būtu ekonomiski efektīva, liela uzmanība jāpievērš tieši ģenētiski augstvērtīgo, veselīgo, ilgmūžigo un produktīvo dzīvnieku pavairošanai. Konvencionālā ganāmpulka atražošanas procesā pēcnācēju skaits ir viens teļš,  uzsākoties laktācijai.

Lai veicinātu tieši augstvērtīgāko dzīvnieku intensīvāku pavairošanu, būtu jāizmanto pasaulē attīstītākajās valstīs pielietotās progresīvās asistētās reprodukcijas (ART) metodes – multiplā ovulācija un embriju transference (MOET), kā arī oocītu aspirācija (OPU) un fertilizācija in vitro (IVF).

LLU kopā ar AS “Agrofirma Tērvete” LAD37 projekta ietvaros  uzsākušas aktivitātes šīs metodes pamatu likšanai Latvijā. Sagādātas iekārtas, aprīkojums un vide govju oocītu aspirācijai un apaugļošanai laboratorijas apstākļos. Veikti pirmie OPU sesiju izmēģinājumi, lai apgūtu procesa norisi. Pašlaikt tiek iegūtas olnīcas no dažādu iemeslu dēļ izbrāķētajām govīm pēc to nonākšanas kautuvē oocītu aspirēšanai laboratorijas apstākļos. Ir notikuši pirmie mēģinājumi oocītu nobriedināšanā, fertilizācijā un kultivēšanā. Tiek apgūta tehnoloģija, izstrādāti protokoli, kuri būtu atbilstošākie konkrētajiem apstākļiem.

Līdz šim no kautuvē iegūtām govju olnīcām randomā dzimumcikla dienā izdodas iegūt 15 līdz 20 dažādas attīstības stadijas un kvalitātes oocītus no govs. Secīgi oocītu nobriešanas sekmīgi noritējis aptuveni 60% oocītu, bet apaugļošanās process notiek 45% gadījumu.  Esam panākuši, ka fertilizētie oocīti sekmīgi attīstās no 2 līdz 8 šūnu  stadijai,  un tikai 20 no atlikušajiem sasniedz morulas stadiju. Atsevišķos gadījumos tiek sasniegta kompaktas morulas stadija.  

Tuvākais uzdevums ir sasniegt transferencei piemēroto blastocistas stadiju, kas, pēc literatūras datiem, ir sasniedzama 30 līdz 35% gadījumu. Lai to realizētu, detalizēti un skrupulozi jāievēro termorežīms, jāoptimizē oocītu transpoortēšanas un manipulāciju laiks, kā arī jāpielāgo konkrēto iekārtu atbilstošs darbības režīms CO2 un mitruma nodrošināšanai katrā procesa posmā. Process norit savu gaitu, jo, kā zināms, katra jauna ierīce un metode prasa pielāgošanās un, t. sk. iestrādāšanās laiku, kā arī nepietiek ar personāla teorētisku izglītošanos, bet ir nepieciešamas atbilstoša līmeņa praktiskās iemaņas.   

Projekts “Latvijas vietējo govju ģenētiskā fonda saglabāšana un lokālajiem apstākļiem piemērotu citu šķirņu indivīdu pavairošana izmantojot oocītu aspirāciju” (Nr. 19-00-A01620-000094)  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Sadarbība" 16.2. apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei". Projektu atbalsta LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Informāciju sagatavoja:Ilga Šematoviča,
Dr. med. vet., docente
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskais institūts

Foto: Dažādas attīstības stadijas un kvalitātes govju oocīti.(autore Ilga Šematoviča)

Foto galerija: 

Pievienot komentāru