Vietējās rīcības grupas un LEADER

PielikumiPrint

Jau vairākus gadus lauku iedzīvotājiem dažādās Latvijas teritorijās ir iespēja īstenot savas projektu idejas, izmantojot LEADER pieeju. Pieejas īstenošanā tiek piesaistīts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk tekstā EJZF).

EJZF finansējumu var piesaistīt sešas vietējās rīcības grupas, kuru teritorijas iekļauj piekrastes kopienas, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras un kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci. LEADER pieejas īstenošanā uzsvars tiek likts uz nosacījumu, ka iniciatīvai ir jānāk no teritorijas iedzīvotājiem, ievērojot principu “no apakšas uz augšu”. Tas nozīmē, ka konkrētās lauku teritorijas vietējie iedzīvotāji nosaka, kādi ir viņu teritorijas problēmjautājumi un attīstības prioritātes, mērķi un veidi, kā uzlabot teritoriju un  viņu dzīves kvalitāti. Pēc vietējās teritorijas analīzes, tai skaitā vietējo iedzīvotāju aptaujāšanas, tiek izstrādāta sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija, kuras saskaņošana un īstenošana, tostarp arī pirmreizēja iesniegto projektu izvērtēšana saskaņā ar stratēģiju, tiek nodota vietējās rīcības grupas pārziņā. Vietējās attīstības stratēģijas iespējams apskatīt katras vietējās rīcības grupas mājaslapā, bet visas vienkopus atrodamas Lauku atbalsta dienesta mājaslapā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-strategiju-saraksts-2/.

Kopumā Latvijā šobrīd darbojas 35 vietējās rīcības grupas, no kurām 16 pērn apritēja jau 10 gadi kopš to darbības uzsākšanas. Valsts Lauku tīkla sekretariāta vadītājs Edgars Linde par vietējo rīcības grupu darba spējām un lomu vietējās teritorijas attīstībā: “LEADER programmas viens no svarīgākajiem aspektiem ir katra iedzīvotāja, katra uzņēmēja iespēja līdzdarboties vietējās attīstības veicināšanā. Ikviens var uzņemties iniciatīvu un darīt labās lietas savas apkārtnes attīstībai. Viss atkarīgs tikai no paša iniciatīvas un vēlmes uzņemties atbildību.”

Vietējās rīcības grupas aktīvi strādā, lai attīstītu vietējo teritoriju, un raksta tapšanas brīdī 16 projekti, kuri tika iesniegti atvērtajās projektu kārtās, jau ir īstenoti. Pēc pirmajām projektu iesniegšanas kārtām ir apstiprināti 739 projekti.

Arī šobrīd vairākās vietējās rīcības grupās ir atvērtas nākamās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanai. Ja arī tev ir kāda projekta ideja un vēlies to īstenot, izmantojot LEADER pieeju, atrodi savas teritorijas vietējās rīcības grupas kontaktinformāciju mājaslapas www.laukutikls.lv sadaļā LEADER. Lai uzzinātu vairāk par vietējo rīcības grupu ikdienas darbu un sasniegumiem, seko līdzi šogad ikmēneša informatīvajā izdevumā “Lauku Lapa”.

Aiva Saulīte-Liniņa,

LLKC Valsts Lauku tīkla sekretariāta projektu vadītāja

Uzziņai

LEADER tulkojumā no franču valodas (Liaison Entre Actions pour le Développement de L'Economie Rurale) nozīmē “mērķtiecīgas un koordinētas rīcības lauku ekonomikas attīstībai”.

Vietējā rīcības grupa ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā, apvienojot pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām.

 

Pielikumi: 

Pievienot komentāru