Ziemeļkurzemes partnerība: pirmie projekti īstenoti

Biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” aizvadītajā gadā apstiprināti kopumā 33 projekti par vairāk nekā 2 miljoniem eiro vietējās teritorijas attīstībai.

Pērn īstenota viena projektu konkursu kārta visās rīcībās. Pēc pirmās projektu iesniegšanas kārtas, apgūstot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, ir apstiprināti 6 uzņēmēju projekti par 162 511,87 eiro, 9 sabiedrības iniciētie projekti par 95 250,67 eiro un 6 publiskās infrastruktūras projekti par 214 225,38 eiro. Pagājušajā gadā 4 no projektiem jau ir īstenoti. Piemēram, Jūrkalnes pagastā uzstādīti āra trenažieri, Usmas ciema pludmalē uzstādīti gan brīvdabas trenažieri, gan bērnu rotaļu vietas elementi. Tāpat iegādāti tautas tērpi Jūrkalnes etnogrāfiskajam ansamblim “Maģie suiti” un aprīkojums kartona un koka rotaļlietu ražošanai.

Apgūstot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības (EJZF) finansējumu, ir apstiprināti 3 zivsaimniecības uzņēmēju projekti par 77 993,96 eiro, 3 dabas un vides resursu saglabāšanas projekti par 275 000 eiro, 6 zvejas un piekrastes kultūras mantojuma projekti par 1 200 000 eiro. Līdz 2016. gada beigām ir īstenots viens projekts. Ventspils novadā iegādāts aprīkojums makšķerēšanas tūrisma attīstīšanai.

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” aktīvi strādājusi pie vietējās teritorijas attīstības jau gandrīz 17 gadus. Biedrība 2016. gadā piedzīvoja lielas izmaiņas pārejā uz jauno ES plānošanas periodu. Tās teritorija ievērojami palielinājās, kas prasīja lielu organizatorisko darbu labas sadarbības veidošanā un vienotas stratēģijas sagatavošanā. Pašreizējā VRG teritorija ir 3492 km² liela, kurā dzīvo tikai 19066 iedzīvotāju. Vidējais apdzīvotības blīvums – 5,46. ZVRG teritorijai ir 144 km gara jūras piekrastes josla.

Biedrība darbojas, izmantojot LEADER pieeju, kā arī dažādu citu fondu sniegtās iespējas. Sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem biedrība ir sagatavojusi SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam, kuru īsteno, piesaistot ELFLA finansējumu un EJZF finansējumu, kas ir pieejams piekrastes teritorijā: Kolkas, Tārgales, Vārves, Užavas, Jūrkalnes pagastos un Ventspils pilsētas teritorijā.

Biedrībai šajā plānošanas periodā vietējās teritorijas attīstībai ELFLA fonda ietvaros ir pieejami 1 468 359,81 eiro, bet EJZF fonda ietvaros 2 319 459,43 eiro apjomā. Sīkāka informācija par stratēģiju un rīcībām atrodama http://www.ziemelkurzeme.lv/userfiles/files/152/ZBA_Strategija_groz_2017.pdf.

Biedrība jau kopš savas darbības sākuma (pirms LEADER projektu ieviešanas Latvijā) attīsta mazā lauku uzņēmēja un sabiedrisko organizāciju atbalstu. Gan ar pašas biedrības finansējumu, gan pašvaldību vai citu finanšu avotu piesaisti tiek organizēti izglītojoši semināri un pieredzes apmaiņas braucieni, sniegtas konsultācijas un atbalsts lietvedības un grāmatvedības organizēšanas uzsākšanā, projektu pieteikumu sagatavošanā.

Lielākie izaicinājumi 2017. gadā ir vienmērīga visas teritorijas aktivizēšana un īpaši piekrastes zivsaimniecības uzņēmējdarbības atbalstīšana, starptautisko projektu attīstīšana.

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”

  • Juridiskā adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
  • Dibināta 2000. gada 17. martā
  • Uz 01.01.2017. reģistrēti 55 biedri.
  • Koordinatore un projektu administratīvā vadītāja Gunta Abaja, tālr. 29172814, zba@dundaga.lv.
  • Projektu konsultante Evita Roģe, tālr. 292952344, evita.roge@ventspilsnd.lv.
  • Klātienes konsultācijas piektdienās: Dundagas pilī no plkst. 9.00 līdz 15.00 (G. Abaja) un Ventspilī, Skolas ielā 4 (E. Roģe) no 9.00 līdz 12.00. Pārējās dienās – pēc iepriekšējas laika saskaņošanas.
  • Mājaslapa: www.ziemelkurzeme.lv un facebook konts: Ziemeļkurzemes biznesa asociācija.

Gunta Abaja, biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore un projektu administratīvā vadītāja

 

Pievienot komentāru