Vairāk nekā 100 saimniecības uzsākušas darbību programmā “Laukiem zelt”

Programma “Laukiem zelt” tiek īstenota Lauku atbalsta dienesta pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”, kura kopējais pieejamais finansējums ir viens miljons eiro

Pavasaris ir aktīvs laiks ne tikai lauku darbiem, bet arī, lai uzlabotu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dažādos lauksaimniecības uzņēmumos, un atbalstītu uzņēmējus jauniem soļiem biznesā, saņemot individuālas konsultācijas savu saimniecību attīstībai.

No 2021. gada jūlija līdz 2024. gada martam vairāk nekā simts saimniecības piedalās programmā “Laukiem zelt”, kuru īsteno LLKC.

Viena no programmas dalībniecēm ir z/s “Vērsalas” saimniece Ina Manuilova Madonas pusē, kura apņēmusies šogad iestādīt pirmos 5 ha ar upenēm un attīstīt upeņu audzēšanu. Sagādāti un izaudzēti 20 000 gab. viengadīgi upeņu šķirnes ‘Titania’ stādi. Kopš 2005. gada saimniecība nodarbojās ar piena lopkopību, taču ar nenoteiktību piena iepirkuma cenās un straujo ražošanas resursu sadārdzinājumu saimniece nolēmusi pakāpeniski pāriet no piena lopkopības uz augkopību. Inas vīzija ir saimniekot izkoptā, kvalitatīvā un augstražīgā augļkopības saimniecībā. Lai šo mērķi sasniegtu, saimniece izvēlējusies piedalīties “Laukiem zelt” programmā. Izmantojot augkopības konsultantes Anitas Brosovas konsultācijas, saimniecībā uz vietas ir novērtēti stādi un apsekoti lauki, kuros plānots stādīt upenes. Saņemti ieteikumi un uzdevumi tālākām darbībām, lai varētu virzīties uz izraudzīto mērķi.

Aktivitāte reģionos

Viduslatvijas reģionā programmā “Laukiem zelt” kopā ir 25 klienti, kuri darbojas dažādās lauksaimniecības nozarēs: biškopībā, piena lopkopībā, gaļas liellopu audzēšanā, aitkopībā, augļkopībā un graudkopībā, taču visus viņus vieno kopīgas vērtības, kas ir mīlestība pret laukiem, ģimenes tradīcijas un vēlme saglabāt senču mājas.

Savukārt Kurzemes pusē programmā iesaistījušās lielākoties jauktā tipa saimniecības (kopā 26 uzņēmumi), kas nodarbojas ar graudkopību,  piena un gaļas lopkopību. Mazāk ir dārzkopības un augļkopības saimniecību.Lai gan saimniecības ir jau ar pietiekami lielu pieredzi lauksaimniecībā, tomēr konsultācijās jūtams, ka nepieciešams papildināt zināšanas ar jaunākajām tendencēm lauksaimniecības nozarē, piemēram,  SEG emisiju samazināšanas pasākumiem, prasībām dzīvnieku labturības nodrošināšanai, jaunumiem darbā ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.

Saņemot atgriezenisko saiti no klientiem, priecājamies, ka informācija ir noderējusi un gūtas jaunas atziņas. Piemēram, z/s “Allažas”, kas  nodarbojas ar lopkopību, domāja, ka augsnes kaļķošana attiecas tikai uz graudkopības saimniecībām. Piedaloties augkopības konsultācijās, kurās tika izvērtēti demonstrējuma rezultāti par kaļķošanas ietekmi uz zālāju kvalitāti un lopbarības vērtības paaugstināšanu, secināja, ka arī pašu saimniecībā nepieciešams veikt augšņu agroķīmisko izpēti, lai kopā ar ekspertu varētu izvērtēt analīžu rezultātus un pieņemt lēmumus par augsnes kaļķošanu un izstrādāt zālāju apsaimniekošanas plānu. Savukārt pēc sarunas ar lopkopības ekspertu saimniecība izpratusi precīzo tehnoloģiju ieviešanas nozīmi lopkopībā. Patlaban saimniecība ir iesniegusi projekta pieteikumu “Investīcijas materiālajos aktīvos”, kurā paredzēts iegādāties iekārtas un aprīkojumu precīzo barības devu nodrošināšanai ganāmpulkā.

Vidzemes reģionā vairāk nekā 20 saimniecībām notiek konsultācijas un aprēķinu veikšana par papildu nozares iespējamu attīstību, piemēram, siltumnīcu izveidi, stādaudzētavas ierīkošanu, pāreju no piena lopkopības uz gaļas liellopu audzēšanu. Ekonomistu konsultācijās saimnieki saņem gan pašreizējo finanšu novērtējumu un risku analīzi, gan tiek modelēti dažādi nākotnes scenāriji, kas vislabāk atbildīs saimnieka nākotnes vīzijai un sasniedzamajam rezultātam. Daļā saimniecību konsultācijas par augsnes analīžu nozīmi ļāvušas sagatavot precīzākus mēslošanas plānus. Iegūtas zināšanas par kūtsmēslu pareizu biokompostēšanu, ko plānots uzsākt gatavot saimniecībā. Saimniekam padziļināta interese par bezapvērsuma metodi labības audzēšanā.

Piemēram, saimniecībā SIA “Kronīši AK” pēc augkopības konsultācijām nolemts laukos, kuros smiltsērkšķi neaug, audzēt tomēr citus kultūraugus, tā uzlabojot iespēju nākotnē palielināt saimniecības ienākumus. Uzsākta eksporta tirgu izpēte smiltsērkšķu stādu realizācijai, noteikti uzdevumi un mājasdarbi, kas jāveic, lai sagatavotos iziešanai eksporta tirgos.

Latgalē un Zemgalē gandrīz 30 saimniecībās vairāk notiek graudu audzēšana, un arī šiem saimniekiem ir pietiekoši daudz izaicinājumu inflācijas un ierobežoto resursu dēļ. Saimniecībās tiek sniegtas padziļinātas ekonomiskās analīzes konsultācijas, lai salīdzinātu katra uzņēmēja efektivitāti pret tirgu vai iepriekšējām ražām, kā arī noteikti piesardzīgākie un riskantākie scenāriji.

LLKC programmā pēta arī labākos veidus, kā ar individuālām konsultācijām veiksmīgāk palīdzēt saimniecībām attīstīties un sasniegt nākamos līmeņus biznesā. Tiek paaugstināta arī konsultantu kompetence, savukārt galvenajā ēkā Ozolniekos, Rīgas ielā 34, marta sākumā tika atvērtas gaišas un radošas telpas, kur saimniekiem būs iespēja satikties ar saviem konsultantiem un saņemt atbalstu savu mērķu sasniegšanā. Pamazām atsākot klātienes tikšanās, saimniecības turpinās saņemt eksperta konsultācijas biznesa zināšanu un prasmju pilnveidošanai vadībzinībās, ekonomikā, mežsaimniecībā, lopkopībā, augkopībā, grāmatvedībā un finanšu analīzē, lai kopumā stiprinātu lauku uzņēmējdarbību.

Konsultāciju nodrošināšana uzņēmumu izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumā “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldes un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” (ID Nr. ZM/2020/19_ELFLA). Noslēgts  08.04.2021. līgums starp LAD un LLKC  Nr. 10 2.1-20/21/P12. Projekta Nr. 21-00-A00201-000001.

Terēze Riekstiņa,
LLKC Lauku attīstības projektu vadītāja, 
LLKC Biznesa mentoru
tīkla koordinatore, 
biznesa konsultante

Foto: Uģis Avots

Pievienot komentāru