Augu izcelsmes produktu primārā ražošana tiek kontrolēta

Lielai daļai Latvijas augu izcelsmes primāro produktu ražotāju – svaigu augļu, dārzeņu un augu audzētājiem – ir sācies aktīvākais periods gadā, jo iestādītais un iesētais nupat sākt nest augļus un tiek pārstrādāts galaproduktā.

Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti skaidro būtiskāko informāciju par dienesta veiktajām regulārajām pārbaudēm, kā arī svarīgāko, kas jāievēro pašiem ražotājiem.

Par visu atbildīgs pats ražotājs

Saskaņā ar likumdošanas prasībām par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām ir atbildīgs pats pārtikas ražošanas uzņēmums.

PVD uzraudzības funkcija sākas no brīža, kad produkts ir novākts. Līdz tam augu audzēšanas procesu, tajā skaitā augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, uzrauga Valsts augu aizsardzības dienests.

PVD regulārās pārbaudes veic:

 • Pārtikas tirdzniecības uzņēmumos;
 • Pie zemniekiem, kuri audzē augu izcelsmes primāros produktus, kas paredzēti pārdošanai vai izplatīšanai citiem pārtikas uzņēmumiem.

Izšķir dažāda veida pārbaudes: ražošanas uzņēmumu higiēnas pārbaudes, svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes atbilstības tirdzniecības standartu prasībām novērtēšanas pārbaudes un paraugu ņemšanu pesticīdu atlieku laboratoriskajai kontrolei atbilstoši PVD pesticīdu kontroles programmās noteiktajam.

Ražošanas uzņēmumu higiēnas pārbaudes

Inspektori ražošanas uzņēmumu higiēnas plānveida pārbaudes pie augu izcelsmes produktu primārajiem ražotājiem veic reizi trīs gados. Ārpuskārtas ražošanas uzņēmumu higiēnas pārbaudes veic gadījumos, ja ir saņemtas sūdzības, jānoņem paraugi laboratoriskajai kontrolei vai gadījumos, kad tiek veikta neatbilstību novēršanas kontrole. Pārbaudēs inspektori pārbauda higiēnas prasību ievērošanu, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 852/2004 „Par pārtikas produktu higiēnu”, I pielikumā. Galvenie posmi, ko pārbaudes laikā novērtē, ir:

 • Produktu uzglabāšanas telpu higiēna un apstākļi;
 • Iepakojuma atbilstība;
 • Ūdens apgāde, ja produkti tiek mazgāti;
 • Tīrīšanas, dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi;
 • Produktu uzskaite un izsekojamība;
 • Marķējums;
 • Paškontroles sistēmas dokumentācija;
 • Rīcība ar atkritumiem;
 • Transporta līdzekļa, ar ko pārvadā produktus, tīrība;
 • Veseli darbinieki.

Produktu kvalitātes atbilstība tirdzniecības standartu prasībām

Svaigiem augļiem un dārzeņiem, kurus paredzēts izplatīt svaigam patēriņam, PVD periodiski veic kvalitātes atbilstības pārbaudes, kurās izlases kārtībā pārbauda produktu atbilstību tirdzniecības standartu prasībām, kuras noteiktas Komisijas īstenošanas Regulā (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu, dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari. Pārbaužu laikā inspektori pārbauda produkta marķējumu, pavaddokumentus un vizuāli novērtē produktus, lai tie atbilstu Regulas Nr. 543/2011 prasībām. Šīs pārbaudes PVD inspektori veic pie:

 • Svaigu augļu un dārzeņu audzētājiem. Produktu kvalitāti inspektori pārbauda reizi gadā tiem produktiem, kuri pārbaudes brīdī ir sašķiroti un iepakoti. Tas nozīmē  produkti ir sagatavoti izplatīšanai tālāk tirdzniecībā.
 • Svaigo augļu un dārzeņu tirgotājiem. Produktu kvalitāti inspektori pārbauda 1 līdz 4 reizes gadā atkarībā no tirgošanas veida. Lai novērstu patērētāju maldināšanu, inspektori pastiprinātu uzmanību tirdzniecības vietās pievērš produktu izsekojamībai un izcelsmes valsts norādei gan marķējumā, gan pavaddokumentos.

Pesticīdu atlieku kontrole

PVD katru gadu noņem paraugus svaigiem augļiem un dārzeņiem, lai pārbaudītu iespējamo pesticīdu atlieku daudzumu tajos atbilstoši pesticīdu kontroles programmās (EK un Nacionālā) noteiktajam. Ik gadu programmas PVD izstrādā no jauna, jo katru gadu mainās pārbaudāmo produktu veidi. Tādējādi 2014. gadā plānots pārbaudīt bumbierus, gurķus, pupas ar pākstīm, burkānus, apelsīnus vai mandarīnus, kartupeļus un spinātus. Paraugus ņem no Latvijā ražotiem produktiem un citu valstu izcelsmes produktiem, tajā skaitā produktiem, kas audzēti bioloģiskajā lauksaimniecībā, gan tirdzniecībā, gan pie produktu audzētājiem. Paraugus laboratorijā pārbauda uz vairāk nekā 150 pesticīdu atliekām.

Inese Levane, PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā eksperte

 

Pievienot komentāru