Apstiprināti noteikumi starptautiskās un starpteritoriālās sadarbības projektiem

GalerijaPrint

Šogad 10. maijā stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”.

Noteikumu īstenošana sniegs iespēju ne tikai lauku teritoriju iedzīvotājiem īstenot LEADER projektus teritorijas attīstībai saskaņā ar izstrādāto vietējās attīstības stratēģiju, bet arī vietējām rīcības grupām (VRG) un zivsaimniecības vietējām rīcības grupām (ZVRG) īstenot sadarbības projektus, kas sniegs paliekošu ieguldījumu lauku teritoriju un zivsaimniecības attīstībā. Noteikumi sniedz iespēju VRG un ZVRG sadarboties ne vien ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet arī ar citām VRG tepat Latvijā.

Saskaņā ar noteikumiem pasākuma mērķis ir atbalstīt sadarbību, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes apmaiņu, jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, kā arī veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Arī iepriekšējā periodā VRG un ZVRG bija iespēja īstenot sadarbības projektus, kopumā tika īstenoti 19 projekti, no kuriem viens bija saistīts ar  zivsaimniecību. Jāatzīmē arī, ka iepriekšējā periodā Latvijas teritorijā bija apstiprinātas 40 VRG. Savukārt šajā plānošanas periodā ir apstiprinātas 35 VRG, no kurām sešām, kuru teritorijā ir pagasti vai novadi, ja novadam nav teritoriālā iedalījuma, un pilsētas (izņemot Rīgu), kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci, ir pieejams finansējums gan no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, gan no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Sīkāku informāciju par VRG un ZVRG iespējams atrast: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/, http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/leader

Projektos lielākoties tika skartas tēmas: sadarbība kultūras jomā, amatniecības un mājražošanas popularizēšana, sadarbība lauku attīstības jomā, labās prakses apmaiņa, pievienotās vērtības radīšana vietējam produktam tūrisma jomā, jauniešu iniciatīvu veicināšana. Iepriekšējā periodā Latvijas VRG galvenokārt sadarbojās ar VRG no Somijas, Igaunijas un Lietuvas.

Iepriekšējā periodā tika īstenots arī viens starptautiskās sadarbības projekts zivsaimniecības jomā. Biedrība “Darīsim paši!” ar Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējumu īstenoja projektu “Vietējo ūdeņu un to dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana”, projekta ietvaros organizējot trīs “Zivju dienas” – Kuldīgā, Skrundā un Alsungā. Tādējādi tika veicināta projektā iesaistīto vietējo un kaimiņvalstu zivsaimniecības teritoriju iedzīvotāju starptautiskās pieredzes apmaiņa, kā arī popularizētas vietējās zivsaimniecības tradīcijas. Zivju dienu rīkošanā biedrība sadarbojās ar ZVRG no Taurages Lietuvā un Pērnavas Igaunijā.

Ministru kabineta noteikumus iespējams apskatīt: https://likumi.lv/ta/id/290569-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-vietejam-ricibas-grupam-starpteritorialai-un-starpvalstu-sadarbibai

Aiva Saulīte-Liniņa, Valsts Lauku tīkla sekretariāta projektu vadītāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru