Jauni noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos

Valdība 9. maijā apstiprināja MK “Noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” jaunā redakcijā, tajos precizējot un papildinot iepriekš spēkā esošo kārtību. Saistībā ar šiem noteikumiem Zemkopības ministrija  sadarbībā ar LLKC rīkos mācības iekšējo ūdeņu zvejniekiem, jo no 01.01.2024. būs obligāta nozvejas datu reģistrēšana LZIKIS.

Jaunajos noteikumos būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekš spēkā esošajām normām, ir šādas:

* papildināti zvejas rīku konstrukciju atsevišķu elementu apraksti tiesību normu labākai izpratnei un piemērošanai, lai visām iesaistītajām pusēm – zvejniekiem, kontrolējošām iestādēm, pašvaldībām – vienādi ir saprotami attiecīgo zvejas rīku apraksti;

* zušu resursa aizsardzības nolūkā noteikts zvejas lieguma periods Usmas ezerā ar zušu murdiem no 1. decembra līdz 1. martam;

* par pārkāpumu netiks uzskatīta situācija, ja pēc zvejai atļautā laika beigām komerczvejniekam zvejas atļaujā (licencē) norādītajā ūdenstilpē enkuri un atsaites pēc zvejas rīku izņemšanas vēl palikuši neizņemti un par to valsts informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma”  (LZIKIS) Iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā ir ievadīta šāda informācija un tajā norādīts termiņš, līdz kuram enkuri un atsaites tiks izņemti no ūdens;

* ietvertas prasības zvejas rīka marķēšanas zīmei diennakts tumšajā laikā – tā ir jāaprīko ar atstarojošu elementu;

* noteikts aizliegums pašpatēriņa zvejā publiskajos ūdeņos izmantot vairāk kā vienu zivju murdu bez spārniem un ejām, kurā attālums no sētas linuma brīvā gala līdz krātiņa āmja izberamajam galam (ja ir viens krātiņš) vai arī attālums starp divu kārtiņu āmju izberamajiem galiem (ja ir divi krātiņi) ir lielāks par 30 metriem, bet privātajos ūdeņos – vairāk nekā divus 15 metrus garus tīklus vai vairāk nekā vienu zivju murdu, kas atbilst attiecīgo zvejas rīku noteikumos dotajiem aprakstiem;

* 4. pielikums papildināts ar stori, kuras takse zaudējuma aprēķināšanai noteikta 143 eiro par gabalu, lai līdzīgi kā jūras zveju un makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošajos normatīvajos aktos, tiktu nodrošināta atbilstoša šīs Baltijas jūras reģionā atjaunojamās zivju sugas aizsardzība; 

* paredzēta obligāta nozvejas datu reģistrēšana visiem iekšējo ūdeņu zvejniekiem LZIKIS no 2024. gada 1. janvāra, lai pašvaldībām un valsts iestādēm būtu vieglāk uzraudzīt nozvejas limitu izmantošanu attiecīgos ūdeņos un tiktu samazināts papīra žurnālu aprites slogs zvejniekiem un kontroles iestādēm.

“Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pēc ZM informācijas

Foto: Normunds Riekstiņš

Pievienot komentāru