Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2018. gada 20. augusta līdz 2018. gada 14. decembrim būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai septiņos dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā.

“Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā, – veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus, radīt jaunus vai uzlabotus produktus, jaunus vai uzlabotus procesus, vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro.

“Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Pasākuma mērķis ir  palielināt akvakultūras uzņēmumu konkurētspēju un dzīvotspēju. Atbalstu piešķir karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanai. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro.

“Tirdzniecības pasākumi”. Atbalsts paredzēts biedrībām, lai sekmētu jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir 1 miljons eiro.

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi”. Pasākuma mērķis ir pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu sniegšana akvakultūras audzētavām. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums ir 150 000 eiro.

“Kontrole un izpilde”. Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro.

Inovācija”. Pasākumaietvaros par inovāciju tiek uzskatīts process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes, vai tiek ievērojami uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, kā arī izpētītas inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Iesniegumu pieņemšana notiek divās prioritātēs:

–       1. prioritāte “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību”, publiskais finansējums 2 miljoni eiro;
– 2. prioritāte “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru”, publiskais finansējums ir 1,6 miljoni eiro.

“Zvejas flotes modernizācija”:
– Apakšpasākuma “Veselība un drošība” mērķis ir atbalsts zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai. Kārtas kopējais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 190 937 eiro;
– Apakšpasākumā “Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai” tiek veicināta zvejas rīku selektivitātes uzlabošana attiecībā uz zivju izmēru vai sugu, izmetumu izskaušana vai nevēlamās nozvejas apstrāde, kā arī zvejas rīku un nozvejas pasargāšana no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 200 000  eiro.

 No 2018. gada 3. septembra līdz 2. oktobrim būs pieejams atbalsts pasākumā:

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana” saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kameru būvniecības, ierīkošanas, novietošanas, pārbūves un atjaunošanas izmaksām. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 7,395 miljoni eiro.

Plašāka informācija par katru atbalsta pasākumu pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, ierodoties Lauku atbalsta dienestā personīgi vai lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000, 26178323).

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros.

LAD informācija

Pievienot komentāru