Bezmaksas apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

Datums: 
23. Maijs, 2022 līdz 28. Maijs, 2022
Vieta: 
Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zāle

MĀCĪBU TĒMAS:
-Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas.
-Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, raksturojums.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Indikatorsugas.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas.
-Individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana, kas ietver optimālu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to apsaimniekošanas vadlīnijām.

MĀCĪBU DALĪBNIEKI:
Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tikai tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

PIETEIKŠANĀS UN PAPILDUS INFORMĀCIJA:
pieteikšanās telefoniski- Marija Urža, tel.nr. 28368593

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Kontaktinformācija: 
Marija Urža, marija.urza@llkc.lv. tel.nr. 28368593
Reģions filtram: