Biedrība “Liepājas rajona partnerība” | Aktuāli projektu iesniedzējiem - informatīvie semināri un projektu konkursi

Datums: 
4. Februāris, 2024 līdz 29. Februāris, 2024
Vieta: 
Biedrība
Nozare: 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” uzsāk jauno 2023.–2027. gada periodu ar jauniem projektu konkursiem

Izstrādātā sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija 2023.–2027. gadam un izvirzītie mērķu (M) un rīcību(R) apraksti -
https://lrpartneriba.lv/projektu-iesniedzejiem/svva-strategija/

++++
Liepājas rajona partnerība aicina apmeklēt informatīvos seminārus projektu iesniedzējiem

8. februārī pulksten 15.00.Seminārs NVO pārstāvjiem
5. februārī pulksten 15.00. Seminārs par piekrastes tūrismu
28. februārī pulksten 10.30. Klātienes seminārs par grāmatvedības aktualitātēm 2024. gadā. Lektore Inguna Leibus.

Lai pieteiktos semināriem, ir jāaizpilda pieteikuma anketu saitē - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuDq05di85LAcsISR3fe6n5i9ef85U...

++++
Aktuālie projektu konkursi
M1 – Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība
R1 – Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana.
Projektu konkurss plānots no 2024. gada 25. marta.

R2 – Lauku biļete uzņēmējdarbības uzsākšanai. Projektu konkurss plānots no 2024. gada 26. aprīļa.
Risinājuma piemēri: Ražošanas attīstība, kas balstīta uz vietējiem resursiem. Eksportspējīga uzņēmējdarbība. Aprites ekonomika.
Inovāciju ieviešana, radot augstāku pievienoto vērtību. Veselības pakalpojumu attīstība lauku teritorijā. Mobilo pakalpojumu izveide. Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide. Bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrāde. Darbinieku apmācības darbam ar jaunām tehnoloģijām, iekārtām. Tūrisma infrastruktūras projekti u.c.

Atbalsta intensitāte: 40 %–75 %
Seminārs uzņēmējiem par projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 28. martā plkst. 11.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

M2 – Kvalitatīva dzīves vides un daudzveidīga publiskā infrastruktūra
R1 – Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm VRG darbības teritorijas iedzīvotājiem.
Projektu konkurss plānots no 2024. gada 1. februāra.
Risinājuma piemēri: Dienas centru, kas pilda dažādas funkcijas iedzīvotāju brīvajam laikam, izveide pagastos. Brīvā laika pavadīšanas vietu izveide, esošo uzlabošana, vides pieejamības nodrošināšana. Sporta infrastruktūras sakārtošana, izveidošana, dažādošana. Tautas sporta attīstība. Jauniešu centru izveide u.c.
Atbalsta intensitāte: 70%

R2 – Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana.
Projektu konkurss plānots no 2024. gada 1. februāra.
Risinājuma piemēri: Senlietu krātuvju darbības nodrošināšana pagastos. Kultūras mantojuma objektu infrastruktūras sakārtošana.
Dienvidkurzemes novada teritorijas vēsturisko tautas tērpu iegāde pašdarbības kolektīviem. Amatu māju izveidošana, esošo pilnveidošana, aprīkošana u.c.

Atbalsta intensitāte: 80%

R3 – Iedzīvotāju radošas un profesionālas izaugsmes veicināšana.
Projektu konkurss plānots no 2024. gada 26. aprīļa.
Risinājuma piemēri: Prasmju un iemaņu veicinoši pasākumi, praktiskas nodarbības (mācības).
Atbalsta intensitāte: 90%

R4 – NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes.
Projektu konkurss plānots no 2024. gada 1. februāra.
Risinājuma piemēri: Izveidot, aprīkot, pilnveidot, modernizēt biedrību telpas, nodrošināt ar pamatlīdzekļiem to darbībai u. c.
Atbalsta intensitāte: 90%
Seminārs biedrībām par projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 8. februārī plkst. 15.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

M3 – Vieda Baltijas jūras piekrastes attīstība.
R1 – Piekrastes uzņēmējdarbības attīstība, dažādošana (izņemot tūrisma mītnes).
Projektu konkurss plānots no 2024. gada 25. jūnija.
Risinājuma piemēri: Zvejniecība, zivju produktu apstrāde, pārstrāde, t. sk. mājražošana. Zivju resursu uzglabāšanas vietu izveide.
Jaunu zivju produktu izstrāde. Veselīgas produkcijas ražošanas attīstība. Zivsaimniecības uzņēmumu darbības dažādošana. Jaunu pakalpojumu izveide. Ražošana. Eksportspējīga uzņēmējdarbība. Videi draudzīga uzņēmējdarbība piekrastē. “Lēnā tūrisma” attīstība piekrastē u.c.

Atbalsta intensitāte: 50%–90%
Seminārs piekrastes uzņēmējiem par projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 27. jūnijā plkst. 11.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

R2 – Tūrisma pakalpojuma attīstība piekrastē.
Projektu konkurss plānots no 2024. gada 1. februāra.
Risinājuma piemēri: Tūrisma pakalpojuma attīstība, kas iekļauj zilās ekonomikas nosacījumus. Tūrisma infrastruktūras projekti, kas paredz vides pielāgošanu visām lietotāju grupām – senioriem, personām ar invaliditāti, vecākiem ar bērniem, bērniem. Vissezonas tūrisma mītnes ar papildu pakalpojumu nodrošināšanu u.c.
Atbalsta intensitāte: 50%
Seminārs par piekrastes tūrisma projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 15. februārī plkst. 15.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

R3 – Piekrastes dabas vērtību, vides resursu un kultūras mantojuma saglabāšana.
Projektu konkurss plānots no 2024. gada 26. aprīļa.
Risinājuma piemēri: Piekrastes zvejniecības tradīciju saglabāšana un popularizēšana. Ceļu un ielu pārbūve. Izeju izbūve uz pludmali. Norāžu zīmju izvietošana piekrastē. Dabas tūrisma attīstība, pilnveidošana u.c.
Atbalsta intensitāte: 50%–90%
Semināts par piekrastes sabiedriskā labuma projektu konkursu, nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem 2024. gada 9. maijā plkst. 11.00 Grobiņā, Krasta ielā 12.

R4 – Zivju izkraušanas vietas Nīcas pagasta Jūrmalciema piestātnē atjaunošana.
Atbalsta intensitāte: 90%

M4 – Modernas ostas zvejniecības nodrošināšanai.
Projektu konkurss plānots no 2024. gada marta.
R1 – Ostu attīstība
Risinājuma piemēri: Pietauvošanās joslu sakārtošana. Piestātņu izveidošana zvejniecības nodrošināšanai. Kuģošanas sistēmas drošības nodrošināšana. Infrastruktūras sakārtošana zvejniecībai.
Atbalsta intensitāte: 90%.

Aktuālai informācijai sekojat biedrības "Liepājas rajona partnerība" mājas lapā - https://lrpartneriba.lv/ un Facebook mājas lapā - https://www.facebook.com/liepajasrajonapartneriba

Kontaktinformācija: 
www.lrpartneriba.lv, e-pasts: info@lrpartneriba.lv, tālr.: 26595623
Reģions filtram: