Zvejniekiem un zivju pircējiem jābūt reģistrētiem PVD

Zemkopības ministrijas (ZM) Zivsaimniecības departaments atgādina, ka  komerczvejniekiem un zivju pirmajiem pircējiem ir jābūt atzītiem vai reģistrētiem PVD. To nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5. pants.

ZM Zivsaimniecības departaments informē, ka plāno grozīt zvejniecību regulējošos normatīvos aktus, nosakot, ka licenci komercdarbībai zvejniecībā un zivju pirmā pircēja reģistrācijas apliecību varēs saņemt tikai tās personas, kuras ir reģistrējušas savu darbību PVD. Līdz brīdim, kamēr nav vēl veikti attiecīgie grozījumi zvejniecību regulējošos valdības noteikumos, kā arī, lai novērstu nereģistrētu personu iesaistīšanos pārtikas apritē, kas ir pretrunā ar šo jomu regulējošiem nosacījumiem, piekrastes komerczvejas uzņēmumi tiek aicināti reģistrēt savu darbību PVD.

Lai to izdarītu, nepieciešamas aizpildīt reģistrācijas pieteikumu (pieejams PVD mājaslapā: https://www.pvd.gov.lv/lv/pieteikums-partikas-uznemuma-registracijai-vai-atzisanai). Iesniedzot pieteikumu, nepieciešams pievienot dokumentu, kas apliecina tiesības izmantot konkrēto kuģi vai laivu (reģistrācijas apliecības vai nomas līgums utt.).  

Pieteikumu var iesniegt gan attālināti, elektroniski parakstītu, gan klātienē PVD struktūrvienībai, kuras uzraudzības teritorijā notiek anketas aizpildītāja darbība (PVD struktūrvienību kontaktinformācija ir pieejama PVD mājaslapā: https://www.pvd.gov.lv/lv/parvaldes ).

Reģistrācija PVD ir bez maksas.

Zvejas kuģa iegāde piekrastē

Zvejniekam, kas nodarbojas ar komerczveju piekrastē, ZM saskaņo tiesības gada laikā iegādāties ne vairāk kā vienu zvejas kuģi.

ZM Zivsaimniecības departaments informē, ka zvejnieks var iegādāties kuģi jeb zvejas laivu un to reģistrēt, ja:

  • tā lielākais garums nepārsniedz 12 metrus;
  • bruto tonnāža nepārsniedz 5 GT;
  • dzinēja jauda nepārsniedz 25 kW.

Iesniegumam zvejas kuģa iekļaušanai zvejas kuģu sarakstā jāpievieno apraksts par iespēju attīstīt komercdarbību zvejniecībā piekrastes ūdeņos, iegādājoties kuģi. ZM atgādina, ka kuģi var iegādāties, ja attiecīgajā piekrastes zvejas flotes segmentā ir pieejama brīva kuģu bruto tonnāža un dzinēju jauda, kas izveidojusies, izslēdzot zvejas kuģus no zvejas kuģu saraksta. Piekrastē šobrīd vēl ir pieejama brīva bruto tonnāža un dzinēju jauda. Jāatceras, ja zvejnieks, kas iegādājies zvejas kuģi, pārtrauc komercdarbību zvejniecībā, iegādātais kuģis tiek izslēgts no zvejas kuģu saraksta un tam piekrītošā bruto tonnāža un dzinēju jauda tiek paredzēta kopējai izmantošanai piekrastes komerczvejniecībā un zvejas flotes kapacitātes pārvaldīšanai.

Informāciju publicēšanai sagatavoja Iveta Tomsoneizmantojot ZM Zivsaimniecības departamenta 28. aprīlī biedrības “Mazjūras zvejnieki” seminārā sniegto informāciju

Pievienot komentāru