Paziņojums par iespējām iepazīties ar Akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu 2014.-2020.gadam un Vides pārskata projektu

Plānošanas dokumenta nosaukums:
Akvakultūras daudzgadu stratēģiskais plāns 2014.-2020.gadam.

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:
Zemkopības ministrija, pasta adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, tālrunis: 67027646, mājas lapas adrese: http://www.zm.gov.lv/.

ides pārskata izstrādātājs:
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, pasta adrese: Struktoru ielā 14, Rīga, LV-1039, tālrunis: 67552909, mājas lapas adrese: http://www.lvaei.lv/.

Jomas uz kuru attiecas plānošanas dokuments:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika

Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš un ilgums, teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta  īstenošana:
Izstrādes termiņš: 2013.gada 30.jūnijs.
Īstenošanas termiņš: 2014. - 2020.gadam.
Teritorija: visa Latvija.

Kad un kur sabiedrība var iegūt informāciju un iepazīties ar plānošanas dokumentu un vides pārskata projektu:
Ar pamatnostādņu projektu un vides pārskata projektu varēs iepazīties Zemkopības ministrijas mājas lapā sadaļā „Sabiedrības viedoklis”. 

Informācija par pamatnostādņu un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vietu un laiku, vismaz trīs nedēļas pirms sanāksmes, tiks ievietota Zemkopības ministrijas mājas lapas sadaļā  „Paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem”.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumentu un vides pārskata projektu 11.06.2013.

Sabiedrība aicināta rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes iesniegt pa pastu vai elektroniskā formā Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentam (pasta adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981; e-pasta adrese: martins.jansons@zm.gov.lv) četrdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Sagatavots LLKC ZST sekretariātā,
pēc ZM informācijas

Pievienot komentāru