Elektroniskās sistēmas izstrāde kooperatīvu datu pārvaldībai

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) sadarbībā ar kooperatīviem “Kuldīgas labumi”, Durbes grauds”, “Pienupīte” un “Baltijas ogu kompānija” ir uzsākusi projekta realizāciju, kura mērķis ir izstrādāt elektronisko sistēmu kooperatīvo datu pārvaldībai, nodrošinot regulāru kooperatīvu un to biedru datu uzkrāšanu, analīzi, tādējādi veicinot uz attīstību vērstu saimniecisko lēmumu pieņemšanu un savstarpējas informācijas apmaiņas digitalizāciju.

Elektroniskās sistēmas konceptuālā modeļa izstrādē plānots iesaistīt projekta partnerus, taču, lai panāktu maksimālu rezultātu, nepieciešamības gadījumā plānots konsultēties arī ar pārējiem LLKA biedriem. Savukārt, elektroniskās sistēmas testēšanā tiks iesaistīti tikai iepriekšminētie projekta partneri.

Projekta realizācijas rezultātā tiks radīts jauns produkts - elektroniskā sistēma kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai, kas ļaus uzkrāt datus par kooperatīviem, to sadarbību ar īpašniekiem, veidot automatizētus pārskatus par dažādiem biedru ekonomiskajiem rādītājiem gan kooperatīva, gan atsevišķa biedra griezumā, kā arī izmantot tos kooperatīvu un biedru saimnieciskās darbības analīzei. Sistēma dos iespēju katram biedram sagatavot informāciju par savu saimniecību pašam, saņemot arī analīzi par dinamikas rādītājiem, tāpat arī biedriem būs pieejami arī kopējie kooperatīva rādītāji, to analīze. Pamatojoties uz šo analīzi, biedri varēs sekot līdzi kooperatīva darbībai un laicīgi reaģēt uz nepieciešamajam izmaiņām. Sistēmu būs iespējams izmantot arī operatīvai saziņai ar biedriem, tādejādi nododot viņiem aktuālo informāciju.

Projekta realizācijas gaitā tiks izveidoti četri elektroniskās sistēmas apakšmoduļi. Pirmais ir biedru saimniecību reģistra modulis, kura ietvaros būs iespējama biedra pieeja savas saimniecības datiem, biedra reģistra izrakstam, kā arī pieeja informācijai par kopējiem kooperatīvās sabiedrības rādītājiem. Kā otrs modulis – kooperatīvu datu reģistra modulis, ietverot dažādu kooperatīvajai sabiedrībai aktuālu reģistru vešanu, kā piemēram, biedru reģistra uzturēšana. Trešais modulis būs informācijas atlases un pārskatu sagatavošanas modulis, izveidojot pārskatus par dažādiem ekonomiska rakstura rādītājiem, piemēram, biedru realizētās produkcijas apjoms caur kooperatīvu. Savukārt, ceturtais modulis tiks izveidots informācijas apmaiņai starp kooperatīvu un biedriem dažādas aktuālās informācijas novadīšanai, piemēram, biedru kopsapulču un citu sanāksmju darba dokumentu, valdes sanāksmju lēmumu izvietošanai.

Sistēma paredzēta bezmaksas lietošanai gan kooperatīviem, gan kooperatīvu biedriem.

Projekta realizācijas laiks ir 18 mēneši.

Projekts “Elektroniskās sistēmas izveide kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai un sadarbības ar biedriem digitalizācijai” (proj.reģ.nr.19-00-A01620-000074) tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Putniņa
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas
biroja administratore un projekta koordinatore

 

Pievienot komentāru