Iespējas pilnveidot uzņēmējdarbību piekrastē

Informējam par iespējām, kas pieejamas lauku un piekrastes teritoriju esošajiem un topošajiem mazajiem uzņēmējiem un organizācijām. Vēlies uzsākt vai pilnveidot savu uzņēmējdarbību laukos vai piekrastē? Izlasi!

Nebaidies, ja īsti neizproti terminus vai skaidrojumus, – rakstam pievienota kontaktinformācija, lai vari sazināties ar savas teritorijas pārstāvi, kurš saprotamā valodā izskaidros, – kas un kādā veidā var saņemt Eiropas Savienības atbalstu savu ideju īstenošanai.

LEADER pieejas ieviesējas Latvijā ir vietējās rīcības grupas (VRG) – dažādu sektoru pārstāvju apvienības (NVO, pašvaldības un uzņēmēji). VRG ir izstrādājušas savas darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam, kuru ietvaros, sākot no 2016. gada pavasara (provizoriski marts-jūnijs, atšķirīgi dažādās teritorijās), ikvienai fiziskai un juridiskai personai būs iespēja pretendēt un savu mērķu īstenošanai atbilstoši teritorijas mērķiem saņemt finansējumu no diviem fondiem – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF).

ELFLA finansējums ir pieejams visā Latvijas teritorijā, izņemot nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus (9+21), savukārt EJZF finansējums ir pieejams piekrastes teritorijās – pagastos vai novados (ja novadam nav teritoriālā iedalījuma) un pilsētās (izņemot Rīgu), kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci. 

ELFLA pasākumu ietvaros īstenojamie projekti

Aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”:

  • jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  • lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  • tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
  • darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:

  • vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;
  • sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Atbalsta piešķiršanas kārtība projektiem tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””, ņemot vērā konkrētās teritorijas stratēģijā noteiktās prioritātes.

EJZF vietējās attīstības stratēģiju ietvaros īstenojamie projekti

Atbalsta mērķis ir ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanās un darba vietu radīšanas veicināšana un atbalsta sniegšana nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.

Pasākumā atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām aktivitātēm:

  • pievienotās vērtības veidošana un inovāciju veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos;
  • darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs;
  • vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana;
  • zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.

Atbalsta piešķiršanas kārtība projektiem tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””.

Tuvākajā laikā visas vietējās rīcības grupas organizēs informatīvos seminārus par atbalsta saņemšanas iespējām VRG stratēģiju ietvaros, kā arī par projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un citiem interesējošiem jautājumiem.

Aicinām ikvienu lauku entuziastu, kuram ir idejas, vēlme, iespējas un interese iesaistīties un uzzināt par savas vietas attīstību, sazināties ar savas teritorijas vietējo rīcības grupu (VRG) vai LLKC konsultantiem!

Zivsaimniecības sadarbības tīkls sadarbībā ar biedrību „Latvijas Lauku Forums” un partnerību „Laukiem un jūrai”

Vietējās rīcības grupa

Darbības teritorija

Mājaslapas adrese

Kontaktpersona

Biedrība “Jūrkante”

Ainaži, Salacgrīva, Ainažu pagasts, Salacgrīvas pagasts, Liepupes pagasts, Pāles pagasts, Skultes pagasts, Viļķenes pagasts

www.jurkante.lv

Dzintra Eizenberga,

Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon”

Saulkrasti, Carnikavas novads, Saulkrastu pagasts

www.biedribasernikon.lv

Zane Seržante,

zane.serzante@carnikava.lv

Biedrība “Partnerība Laukiem un Jūrai” 

Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Jaunsātu pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tumes pagasts, Zentenes pagasts, Jūrmala (EJZF darbības teritorijā)

www.plj.lv

Ilze Turka,

ilze.turka@plj.lv

Biedrība “Talsu rajona partnerība”

Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Talsu pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts, Rojas pagasts, Mērsraga pagasts

www.talsupartneriba.lv

Lolita Pļaviņa,

talsu.partneriba@inbox.lv

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”

Piltene, Ventspils, Ances pagasts, Dundagas pagasts, Īves pagasts, Jūrkalnes pagasts, Kolkas pagasts, Lubes pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Valdgales pagasts, Vārves pagasts, Ziras pagasts, Zlēku pagasts

www.ziemelkurzeme.lv

Gunta Abaja,

zba@dundaga.lv

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”

Aizpute, Durbe, Grobiņa, Pāvilosta, Priekule, Aizputes pagasts, Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Cīravas pagasts, Dunalkas pagasts, Dunikas pagasts, Durbes pagasts, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Kalvenes pagasts, Kalētu pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts, Medzes pagasts, Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts, Priekules pagasts, Rucavas pagasts, Sakas pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Vērgales pagasts, Virgas pagasts, Liepājas pilsēta (EJZF darbības teritorijā)

www.lrpartneriba.lv

Inita Ate,

inita.a@inbox.lv

Komentāri

I would be very interested to receive further information. I have a smallholding in Pavilosta and a lake near to Riva and would like to establish a trout fish farm. Would this be acceptable as a potential project.

I look forward to hearing from you.

Pievienot komentāru