Dagdas novads

Informatīvs seminārs Dagdas novada Andrupenes pagastā - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Semināra programma:
10:00 10:30 AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” aktualitātes, Aija Bitinas, ALTUM Daugavpils filiāles Aizdevumu daļas kredītprojektu vadītāja
10:30 11:30 Aktualitātes mežsaimniecībā Jānis Dzalbs, MKPC Dienvidlatgales nodaļas vadītājs
11:30 12:00 Aktualitātes lauksaimniekiem: Valsts atbalsts un Tiešo maksājumu lopkopībā saņemšanas nosacījumi, datu ziņojumi LDC, PVD, biodrošība, kūtsmēslu krātuves u.c., Anda Leikuma, lopkopības konsultante

Informatīvs seminārs Dagdas novada Bērziņu pagasta Tautas namā - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Semināra progamma:
10:00 10:30 AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” aktualitātes Aija Bitinas, ALTUM Daugavpils filiāles Aizdevumu daļas kredītprojektu vadītāja
10:30 11:30 Aktualitātes lauksaimniekiem: valsts atbalsts un Tiešo maksājumu lopkopībā saņemšanas nosacījumi, datu ziņojumi LDC, PVD, biodrošība, kūtsmēslu krātuves u.c. Anda Leikuma, lopkopības konsultante
11:30 12:30 Aktualitātes lauksaimniekiem: EPS , platību maksājumi, papuves u.c. Aivars Plotka, Dagdas novada LAK

Izglītojošs seminārs Dagdas novadā - Uz medības reglamentējošo normatīvo aktu vispusīgu izpratni balstīta medību saimniecība

Medību formējumu un zemes īpašnieku līgumisko attiecību veidošana. Medības reglamentējošo normatīvo aktu aktuālās prasības šīsdienas redzējumā. Aktualitātes, saistībā ar ĀCM - riski, izplatība, ierobežošanas iespējas. Praktiskās nodarbības.
Līgumi par medību tiesību nomu. Mednieku un zemes īpašnieku tiesības un pienākumi. Medību iecirkņu savstarpējie līgumi par pārnadžu populāciju apsaimniekošanu un medību iecirkņu ārējām robežām.

izglītojošais seminārs - Meža zemes apsaimniekošana aizsargjoslās gar ūdeņiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Seminārā - Normatīvi, kurus jāievēro meža īpašniekiem, apsaimniekojot īpašumus aizsargjoslās gar ūdeņiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Dabas aizsardzība meža apsaimniekošanā, atmirusī koksne un ekoloģiskie koki. Dabas aizsardzības prasību meža apsaimniekošanā pārkāpumi, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšana. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, to nozīme, problemātika un apsaimniekošana. Kopšanas ciršu praktiskā plānošana aizsargjoslā gar ūdensteci īpašumā “Gaitiņi” Asūnes pag., Dagdas nov.

Lapas

Subscribe to RSS - Dagdas novads